TIN TỨC MỚI

LÃNH ĐẠO LÀ NGƯỜI PHỤC VỤ- Suy niệm Chúa Nhật XXV Thường niên B

Người lãnh đạo phải là người có uy. Đó là uy tín và uy quyền. Thông thường, người lãnh đạo tự khẳng định được uy tín thì tự nhiên có uy quyền một cách thực thụ nhờ niềm tin của lòng dân. Khi lãnh đạo phải dùng uy quyền thay cho uy tín thì họ tự tạo ra nguyên cớ của sự xung đột.

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN, NĂM B (23.09.2018)
“AI MUỐN LÀM LỚN NHẤT,/ THÌ HÃY TỰ LÀM NGƯỜI RỐT HẾT/ VÀ LÀM ĐẦY TỚ MỌI NGƯỜI”.(Mc 9, 35)
Lạy Chúa Giê-su,/ xin giúp chúng con biết mặc lấy tinh thần yêu thương phục vụ của Chúa,/ là chọn lối sống khiêm hạ,/ làm người rốt hết/ và chân thành phục vụ nhau trong gia đình./ Amen.