Quý Cha Đương Nhiệm

CHA CHÁNH XỨ: ANTÔN TRẦN QUANG CHÂU

Sinh: 

Thụ phong Linh Mục: 

Tại: Giáo phận Bà Rịa

Chánh xứ Đất Đỏ: 14/05/2020- nay