Quý Cha Đương Nhiệm

CHA CHÁNH XỨ: Philipphê Hoàng Sĩ Tuấn

ChaTuan copy

Sinh: 5/8/1975

Thụ phong Linh Mục: 01.01.2013

Tại: Giáo phận Bà Rịa

Chánh xứ Đất Đỏ: 14/05/2015- nay

cloud mining pool