THIỆP TANG: Bà Cố MARIA LÝ THỊ CẢI (Thân mẫu Lm. Phêrô Nguyễn Minh Hùng, Chánh xứ Suối Rao – GP. Bà Rịa)

0
40