THIỆP TANG: Bà cố Anna Maria Nguyễn Thị Bằng (Thân mẫu Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Thảo, Phụ trách TTHH Núi Tao Phùng – GP. Bà Rịa)

0
41

THIỆP TANG: Bà cố Anna Maria Nguyễn Thị Bằng (Thân mẫu Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Thảo, Phụ trách TTHH Núi Tao Phùng – GP. Bà Rịa)

nguồn: WGPBR