THIỆP TANG ÔNG CỐ GIOAKIM ĐỖ VĂN TIẾN (Thân phụ Cha Giuse Đỗ Đức Hiện-Chánh xứ Hữu Phước)

0
46