Lịch truyền hình trực tuyến CÁC CỬ HÀNH PHỤNG VỤ TUẦN THÁNH & PHỤC SINH tại Nhà thờ Chánh Tòa Bà Rịa

0
42

LỊCH TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN

CÁC CỬ HÀNH PHỤNG VỤ

TUẦN THÁNH & PHỤC SINH

tại Nhà thờ Chánh Tòa Bà Rịa

***

1.   LỄ LÁ – 05.4.2020

·        Chiều Thứ Bảy: 17 giờ – 19 giờ

·        Ngày Chúa nhật:  05 giờ – 07 giờ – 17 giờ – 19 giờ

2.   THỨ HAI, THỨ BA, THỨ TƯ TUẦN THÁNH:  05g00 – 19g00

3.   THỨ NĂM TUẦN THÁNH – 09.4.2020

·        Thánh lễ Truyền Dầu: 8 giờ

·        Thánh lễ Tiệc Ly: 17 giờ

4.   THỨ SÁU TUẦN THÁNH – 10.4.2020

·        Nghi thức suy tôn Thánh giá: 17 giờ

5.   CANH THỨC PHỤC SINH – 11.4.2020: 19 giờ

6.   CHÚA NHẬT PHỤC SINH – 12.4.2020: 05 giờ – 07 giờ – 17 giờ – 19 giờ

Ban Truyền Thông

nguồn: WGPBR