Thiên Chúa vẫn đang tác động nơi lòng người- Suy niệm Chúa Nhật XVII Thường niên A

0
39

Thiên Chúa vẫn đang tác động nơi lòng người

– Suy niệm Chúa Nhật XVII Thường niên A

Có nhiều người sống như thể Thiên Chúa không hiện hữu, nhưng thật sự Thiên Chúa vẫn đang tác động nơi lòng mỗi người mỗi ngày. Mỗi người đều được Thiên Chúa yêu thương và dạy dỗ từng giây phút trong cuộc sống.

  1. Thiên Chúa lắng nghe con người cầu nguyện

Bài đọc trong sách các Vua quyển thứ nhất hôm nay cho thấy vua Salômôn cầu nguyện, và đã được Thiên Chúa nhận lời. Salômôn đã không xin sống lâu, không xin vàng bạc châu báu, nhưng xin cho được sự khôn ngoan để xét xử dân Ngài.

Đức Yêsu nói: “hãy xin thì sẽ được, tìm thì gặp, gõ cửa thì được mở cho.“ “Nếu người phàm còn biết cho con cái mình những điều tốt lành, chẳng lẽ Thiên Chúa không khứng ban Thánh Thần cho những kẻ cầu xin với Ngài sao!” Qua Đức Yêsu người ta nhận biết, Thiên Chúa luôn ban cho những người cầu xin với Ngài điều quý hơn cả điều người ta cầu xin nữa, đó là Thánh Thần Thiên Chúa.

Thiên Chúa không chỉ là Thiên Chúa của người Do Thái, của Kitô-hữu, của người Công Giáo, nhưng còn là Thiên Chúa của cả những người không nhận biết Ngài nữa. Thiên Chúa như người Cha tốt lành, sẵn sàng cho con cái những điều tốt lành người con ao ước cả khi người con chưa xin hoặc không xin nữa; và điều này rất đúng đối với những người ngoại chưa biết Ngài là Cha để cầu xin.

  1. Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu độ

Thánh Phaolô trong thư gởi tín hữu Roma dạy rằng, tất cả đều tốt cho những người yêu mến Thiên Chúa. “Với những kẻ Ngài biết trước, Ngài tiền định cho họ được đồng hình đồng dạng với Con Ngài. Với những kẻ Ngài tiền định, thì Ngài kêu gọi họ, công chính hóa, và rồi tôn vinh họ.” Có một số người cho rằng, những ai Thiên Chúa đã tiền định được cứu độ, thì thế nào cũng được cứu độ nên không cần phải làm gì cả; còn với ai bị tiền định để sa hoả ngục, thì đàng nào cũng sa hoả ngục, có cố gắng đến đâu cũng vậy thôi.

Thật sự, chữ tiền định ở đây không có nghĩa Thiên Chúa định trước ai phải sa hoả ngục hoặc ai được lên thiên đàng, nhưng là “Thiên Chúa biết trước.” “Thiên Chúa muốn cho tất cả mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý” (1Tm.2, 4). Thiên Chúa tạo dựng mỗi người và Ngài đã không hỏi ý kiến họ vì lúc đó họ chưa hiện hữu, nhưng Thiên Chúa “không thể” cứu độ ai nếu người đó không đồng ý. Sống ngay lành hay gian ác, được cứu độ hay không, có sống hạnh phúc từng ngày hay không, tùy thuộc mỗi người quyết định.

Thiên Chúa vẫn nói với con người, ngay nơi lương tâm mỗi người. Mỗi người được mời gọi để làm điều tốt lành và tránh điều gian ác qua lương tâm mình, và ai cũng phải vâng lời lương tâm, dù người đó là Kitô-hữu hay không. “Ai yêu thương thì biết Thiên Chúa, ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa” (1Ga.4, 8.16). Yêu thương tha nhân là dấu chỉ để biết một người có là môn đệ của Đức Yêsu, có là con cái của Thiên Chúa hay không. Nếu một người không nhận biết Thiên Chúa bằng tuyên xưng ngoài miệng hay qua việc thuộc về một tôn giáo, mà họ sống yêu thương thì họ đã là con cái Thiên Chúa cho dù họ không nhận biết điều đó. Thiên Chúa vẫn đang hoạt động nơi họ, cho dù họ không nhận biết Ngài. Mỗi người trước khi trở lại và theo đạo, cũng được Thiên Chúa hiện diện và tác động cho dù lúc đó họ chưa được rửa tội.

  1. Nước Trời giống như một kho tàng

Nước Trời giống như một kho tàng, giống như người lái buôn đi tìm ngọc qúy, tìm được thì đem bán tất cả những gì mình có để mua được; Nước Trời cũng giống như một cái lưới thả xuống biển bắt được nhiều loại cá… Như vậy, Nước Trời là cái gì rất qúy mà người ta phải ao ước, phải tìm kiếm, phải đánh đổi để được nó.

Phúc cho những kẻ nghèo, vì Nước Trời là của họ. Mỗi một nước, một quốc gia đều có cư dân, đều có một ranh giới, một luật lệ, một chính quyền. Nước Trời là vương quốc có luật lệ là tình yêu, Thiên Chúa là thủ lãnh tối cao, và cư dân là những người tôn thờ Thiên Chúa và sống trong tương quan tình yêu với tha nhân. Nước Trời cũng được hiểu như một trạng thái sống hạnh phúc mà mọi người phải ao ước. Nước Trời gồm những người chọn Thiên Chúa trên tất cả, và đối xử với người khác trong yêu thương.

Thiên Chúa vẫn đang hoạt động trong lòng mỗi người, qua Thánh Thần của Đức Yêsu, nơi những con người đang sống. Nếu mỗi người biết lắng nghe Lời Chúa, để Lời Chúa là tiêu chuẩn sống của mình, thì họ sẽ cố gắng sống yêu thương, và như vậy Thiên Chúa là chủ đời họ, và họ sống hạnh phúc. Để được như vậy, họ cũng phải hy sinh, và gần như phải đánh đổi tất cả để được Thiên Chúa. Thiên Chúa vẫn đang hoạt động trong lòng mỗi người, để làm mỗi người thuộc về Nước Trời, thuộc về Vương Quốc của Ngài, thuộc về Thiên Chúa.

Câu hỏi gợi ý chia sẻ

  1. Bạn có tin rằng Thiên Chúa luôn để ý đến bạn, và luôn tác động nơi lòng bạn không? Bạn được gì và mất gì khi xác tín điều này?
  2. Bạn thường cầu xin điều gì nhất? Điều đó có thật sự quan trọng không? Bạn có được nhậm lời không? Thái độ của bạn sau đó thế nào?
  3. Bạn có tin rằng nếu bạn sống “yêu thương” mọi người, bạn sẽ được yêu thương và qúy trọng không? Xin chia sẻ kinh nghiệm.