THÔNG BÁO: Khai giảng Khóa Giáo lý Dự tòng và Hôn nhân đợt 2/2019 tại Giáo xứ Đất Đỏ

0
15

THÔNG BÁO: Khai giảng Khóa Giáo lý Dự tòng và Hôn nhân

đợt 2/2019 tại Giáo xứ Đất Đỏ