Đức Tân Giám mục Emmanuel dâng thánh lễ tạ ơn tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu

0
119

DCEmmanuelTAOnBaiDau(35)

Vào lúc 17g00 thứ Bảy, ngày 23.01.2016, tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, Đức Tân Giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn đã dâng thánh lễ tạ ơn về Thánh chức Giám mục vừa lãnh nhận. Đồng tế với Đức Cha có Cha Phụ trách Đền Thánh Bãi Dâu, Cha Quản hạt Vũng Tàu cùng quý Cha. Hiệp dâng lời tạ ơn với Đức Cha còn có quý Tu sĩ nam nữ và anh chị em tín hữu Bãi Dâu cũng như khách hành hương.

Ảnh: Nhật Thiện – Lộc AnHà

nguồn: Web GPBR

DCEmmanuelTAOnBaiDau(1).JPGDCEmmanuelTAOnBaiDau(2).JPGDCEmmanuelTAOnBaiDau(4).JPGDCEmmanuelTAOnBaiDau(5).JPGDCEmmanuelTAOnBaiDau(6).JPGDCEmmanuelTAOnBaiDau(7).JPGDCEmmanuelTAOnBaiDau(8).JPGDCEmmanuelTAOnBaiDau(10).JPGDCEmmanuelTAOnBaiDau(11).JPGDCEmmanuelTAOnBaiDau(12).JPGDCEmmanuelTAOnBaiDau(13).JPGDCEmmanuelTAOnBaiDau(14).JPGDCEmmanuelTAOnBaiDau(15).JPGDCEmmanuelTAOnBaiDau(16).JPGDCEmmanuelTAOnBaiDau(17).JPGDCEmmanuelTAOnBaiDau(18).JPGDCEmmanuelTAOnBaiDau(19).JPGDCEmmanuelTAOnBaiDau(20).JPGDCEmmanuelTAOnBaiDau(21).JPGDCEmmanuelTAOnBaiDau(22).JPGDCEmmanuelTAOnBaiDau(23).JPGDCEmmanuelTAOnBaiDau(24).JPGDCEmmanuelTAOnBaiDau(25).JPGDCEmmanuelTAOnBaiDau(26).JPGDCEmmanuelTAOnBaiDau(27).JPGDCEmmanuelTAOnBaiDau(28).JPGDCEmmanuelTAOnBaiDau(29).JPGDCEmmanuelTAOnBaiDau(30).JPGDCEmmanuelTAOnBaiDau(31).JPGDCEmmanuelTAOnBaiDau(32).JPGDCEmmanuelTAOnBaiDau(33).JPGDCEmmanuelTAOnBaiDau(34).JPGDCEmmanuelTAOnBaiDau(35).JPGDCEmmanuelTAOnBaiDau(36).JPGDCEmmanuelTAOnBaiDau(37).JPGDCEmmanuelTAOnBaiDau(38).JPGDCEmmanuelTAOnBaiDau(38b).JPGDCEmmanuelTAOnBaiDau(39).JPGDCEmmanuelTAOnBaiDau(39b).JPGDCEmmanuelTAOnBaiDau(40).JPGDCEmmanuelTAOnBaiDau(40a).JPGDCEmmanuelTAOnBaiDau(41).JPGDCEmmanuelTAOnBaiDau(42).JPGDCEmmanuelTAOnBaiDau(42b).JPGDCEmmanuelTAOnBaiDau(43b).JPGDCEmmanuelTAOnBaiDau(44b).JPGDCEmmanuelTAOnBaiDau(45).JPGDCEmmanuelTAOnBaiDau(46).JPGDCEmmanuelTAOnBaiDau(47).JPGDCEmmanuelTAOnBaiDau(48).JPGDCEmmanuelTAOnBaiDau(48b).JPGDCEmmanuelTAOnBaiDau(48c).JPGDCEmmanuelTAOnBaiDau(49).JPGDCEmmanuelTAOnBaiDau(49a).JPGDCEmmanuelTAOnBaiDau(49b).JPGDCEmmanuelTAOnBaiDau(49c).JPGDCEmmanuelTAOnBaiDau(50).JPGDCEmmanuelTAOnBaiDau(51).JPGDCEmmanuelTAOnBaiDau(52b).JPGDCEmmanuelTAOnBaiDau(53).JPGDCEmmanuelTAOnBaiDau(54).JPGDCEmmanuelTAOnBaiDau(55).JPGDCEmmanuelTAOnBaiDau(56).JPGDCEmmanuelTAOnBaiDau(56b).JPGDCEmmanuelTAOnBaiDau(57).JPGDCEmmanuelTAOnBaiDau(58).JPGDCEmmanuelTAOnBaiDau(58b).JPG