CÁO PHÓ: Ông Cố Phêrô Trần Đình Hoàn (Thân phụ Phó tế Phêrô Trần Đình Lương)

0
150

CÁO PHÓ: Ông Cố Phêrô Trần Đình Hoàn

(Thân phụ Phó tế Phêrô Trần Đình Lương)

***

nguồn: wgpbr