CÁO PHÓ: Nữ tu Maria Phan Thị Nghĩa (Hội Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa) qua đời

0
66

CÁO PHÓ: Nữ tu Maria Phan Thị Nghĩa (Hội Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa) qua đời

nguồn: WGPBR