Cáo phó: Linh mục Phêrô Phêrô Đinh Quang Trí, SSS

0
185

Cáo phó: Linh mục Phêrô Phêrô Đinh Quang Trí, SSS

Nguyên Chánh xứ Long Toàn, GP. Bà Rịa

Nguồn: http://dongthanhthe.net