Nhà thờ Đức Bà Paris bị cháy: ĐTGM Giuse Nguyễn Chí Linh hiệp thông với Giáo Hội Pháp

0
16

Nhà thờ Đức Bà Paris bị cháy: ĐTGM Giuse Nguyễn Chí Linh hiệp thông với

Giáo Hội Pháp

Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh Tổng Giám mục Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam hiệp thông với Giáo Hội Pháp và nước Pháp trong biến cố Nhà thờ Đức Bà Paris bị cháy vào khoảng 18g50 địa phương, tức vào khoảng 23g50 giờ VN ngày 15-4-2019

nguồn: WHĐ