Thư Chung Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa

0
14

Thư Chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa

sau Đại hội lần thứ XIII (năm 2016)

Hội đồng Giám mục Việt Nam