Danh sách các Giám mục đương nhiệm các Giáo phận tại Việt Nam(cập nhật tới 07.10.2016)

0
29

HDGMVN_2015.jpgGIÁM MỤC ĐƯƠNG NHIỆM CÁC GIÁO PHẬN VIỆT NAM

(cập nhật tới 07.10.2016)

I. GIÁO TỈNH HÀ NỘI

 1. Tổng giáo phận Hà Nội

 DCPheroNguyenVanNhon-1.jpgDCPheroNguyenVanNhon-2.jpg
Hồng Y Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

• Sinh: 1/4/1938

 • Quê quán: Đà Lạt
 • Thụ phong Linh Mục: 21/12/1967
 • Giám mục Phó Đà Lạt: 11/10/1991
 • Giám mục Chính toà Đà Lạt: 23/3/1994
 • Tổng Giám mục phó Hà Nội: 22/4/2010
 • Tổng Giám mục Hà Nội: 13/5/2010
 • Vinh thăng Hồng Y: 4/1/2015
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Người phải lớn lên”
 • DCLorensoChuVanMinh-1.jpgDCLorensoChuVanMinh-2.jpg

Giám mục Phụ tá Lôrensô Chu Văn Minh

 • Sinh: 27/12/1943
 • Quê quán: Nam Định
 • Thụ phong Linh Mục: 10/6/1994
 • Giám mục Phụ tá Hà Nội: 15/10/2008
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Phục vụ trong Đức Ái”
 1. Giáo phận Bắc Ninh
  DCCosmaHoangVanDat-1.jpgDCCosmaHoangVanDat-2.jpg

Giám mục Chính toà Cosma Hoàng Văn Đạt
• Sinh: 20/7/1947
• Quê quán: Hà Nội
• Thụ phong Linh Mục: 5/6/1976
• Giám mục Chính toà Bắc Ninh: 4/8/2008
• Khẩu hiệu Giám mục: “Tình thương và sự sống”

 1. Giáo phận Bùi Chu
  DCTomaVuDinhHieu-1.jpgDCTomaVuDinhHieu-2.jpg

Giám mục Chính toà Tôma Vũ Đình Hiệu
• Sinh: 30/10/1954

 • Quê quán: Nam Định
 • Thụ phong Linh Mục: 25/1/1999
 • Giám mục Phụ tá Xuân Lộc: 25/7/2009
 • Giám mục phó Bùi Chu: 24/12/2012
 • Giám mục Chính toà Bùi Chu: 17/8/2013
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Ngài yêu họ đến cùng”
 1. Giáo phận Hải Phòng
  DCGiuseVuVanThien-1.jpgDCGiuseVuVanThien-2.jpg

Giám mục Chính toà Giuse Vũ Văn Thiên 

 • Sinh: 26/10/1960
 • Quê quán: Hải Dương
 • Thụ phong Linh Mục: 24/1/1988
 • Giám mục Chính toà Hải Phòng: 26/11/2002
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Phục vụ trong niềm vui và hy vọng”
 1. Giáo phận Hưng Hoá
  DCGioanVuTat-1.jpgDCGioanVuTat-2.jpg

Giám mục Chính toà Gioan Maria Vũ Tất 

 • Sinh: 10/3/1944
 • Quê quán: Hà Sơn Bình (nay thuộc Hà Nội)
 • Thụ phong Linh Mục: 1/4/1987
 • Giám mục Phụ tá Hưng Hoá: 29/3/2010
 • Giám mục Chính toà Hưng Hoá: 1/3/2011
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Sự thật trong yêu thương”DCAnphongsoNguyenHuuLong-1.jpgDCAnphongsoNguyenHuuLong-2.jpg

Giám mục Phụ tá Anphongsô Nguyễn Hữu Long 

 • Sinh: 5/1/1953
 • Quê quán: Hà Nội
 • Thụ phong Linh Mục: 29/12/1990
 • Giám mục Phụ tá Hưng Hoá: 15/6/2013
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Mang vào mình mùi chiên”
 1. Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng
  Kết quả hình ảnh cho đức cha châu ngọc triDCGiuseChauNgocTri-2.jpg

Giám mục Chính toà Giuse Châu Ngọc Tri

 • Sinh: 12/9/1956
 • Quê quán: Quảng Nam
 • Thụ phong Linh Mục: 21/11/1989
 • Giám mục Chính toà Đà Nẵng: 13/5/2006
 • Giám mục Chính toà Lạng Sơn – Cao Bằng: 12/3/2016
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Trời mới đất mới”
 1. Giáo phận Phát Diệm

DCGiuseNguyenNang-1.jpgDCGiuseNguyenNang-2.jpg
Giám mục Chính toà Giuse Nguyễn Năng

 • Sinh: 24/11/1953
 • Quê quán: Ninh Bình
 • Thụ phong Linh Mục: 6/6/1990
 • Giám mục Chính toà Phát Diệm: 25/7/2009
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Hiệp thông và phục vụ”
 1. Giáo phận Thái Bình
  DCPhereNguyenVanDe-1.jpgDCPhereNguyenVanDe-2.jpg

Giám mục Chính toà Phêrô Nguyễn Văn Đệ

 • Sinh: 15/1/1946
 • Quê quán: Quảng Trị
 • Thụ phong Linh Mục: 17/12/1973
 • Giám mục Phụ tá Bùi Chu: 29/11/2005
 • Giám mục Chính toà Thái Bình: 25/7/2009
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Hãy cho tôi các linh hồn”
 1. Giáo phận Thanh Hoá

Kết quả hình ảnh cho đức cha giuse Nguyễn Chí LinhDCGiuseNguyenChiLinh-2.gif

Giám mục Chính toà Giuse Nguyễn Chí Linh       

 • Sinh: 22/11/1949
 • Quê quán: Thanh Hoá
 • Thụ phong Linh Mục: 20/12/1992
 • Giám mục Chính toà Thanh Hoá: 12/6/2004
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Xin cho họ nên một”
 1. Giáo phận Vinh
  DCPhaoloNguyenThaiHop-1.jpgDCPhaoloNguyenThaiHop-2.jpg

Giám mục Chính toà Phaolô Nguyễn Thái Hợp

 • Sinh: 2/2/1945
 • Quê quán: Nghệ An
 • Thụ phong Linh Mục: 8/8/1972
 • Giám mục Chính toà Vinh: 13/5/2010
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Sự Thật và Tình Yêu”

 DCPheroNguyenVanVien-1.jpgDCPheroNguyenVanVien-2.jpg
Giám mục Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên  

 • Sinh: 8/1/1965
 • Quê quán: Quảng Bình
 • Thụ phong Linh Mục: 3/10/1999
 • Giám mục Phụ tá Vinh: 15/6/2013
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy”   

II. GIÁO TỈNH HUẾ

 1. Tổng giáo phận Huế

DCPhanxicoXavieLeVanHong-1.jpgDCPhanxicoXavieLeVanHong-2.jpg

Tổng Giám mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng

 • Sinh: 30/6/1940
 • Quê quán: Quảng Trị
 • Thụ phong Linh Mục: 21/12/1969
 • Giám mục Phụ tá Huế: 19/2/2005
 • Tổng Giám mục Huế: 18/8/2012
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Như một người phục vụ”
 1. Giáo phận Buôn Mê Thuột

DCVinhsonNguyenVanBan-1.jpgDCVinhsonNguyenVanBan-2.jpg

Giám mục Chính toà Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản

 • Sinh: 25/11/1956
 • Quê quán: Phú Yên
 • Thụ phong Linh Mục: 16/9/1993
 • Giám mục Chính toà Ban Mê Thuột: 21/2/2009
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Hãy bước theo thần khí”

3. Giáo phận Đà Nẵng

DCGiuseDangDucNgan-1.jpgDCGiuseDangDucNgan-2.jpg

Giám mục Chính toà Giuse Đặng Đức Ngân   

 • Sinh: 16/6/1957
 • Quê quán: Hà Nội
 • Thụ phong Linh Mục: 8/12/1987
 • Giám mục Chính toà Lạng Sơn – Cao Bằng: 12/10/2007
 • Giám mục Chính toà Đà Nẵng: 12/3/2016
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Đến với muôn dân”
 1. Giáo phận Kon Tum
  DCAloisioNguyenHungVi-1.jpgDCAloisioNguyenHungVi-2.jpg

Giám mục Chính toà  Aloisiô Nguyễn Hùng Vị   

 • Sinh: 15/08/1952
 • Quê quán: Hà Nội
 • Thụ phong Linh Mục: 07/04/1990
 • Giám mục Chính toà Kon Tum: 07/10/2015
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Lòng mến trong Sự thật”
 1. Giáo phận Nha Trang

 DCGiuseVoDucMinh-1.jpgDCGiuseVoDucMinh-2.jpg
Giám mục Chính toà Giuse Võ Đức Minh

 • Sinh: 10/9/1944
 • Quê quán: Quảng Bình
 • Thụ phong Linh Mục: 24/4/1971
 • Giám mục Phó Nha Trang: 8/11/2005
 • Giám mục Chính toà Nha Trang: 4/12/2009
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Ngài đã yêu thương họ đến cùng”
 1. Giáo phận Qui Nhơn
  DCMattheuNguyenVanKhoi-1.jpgDCMattheuNguyenVanKhoi-2.jpg

Giám mục Chính toà Mátthêu Nguyễn Văn Khôi

 • Sinh: 13/10/1951
 • Quê quán: Bình Định
 • Thụ phong Linh Mục: 10/5/1989
 • Giám mục Phó Qui Nhơn: 31/12/2009
 • Giám mục Chính toà Qui Nhơn: 30/6/2012
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi”

III. GIÁO TỈNH SÀI GÒN

 1. Tổng giáo phận Sài Gòn

DCPhaoloBuiVanDoc-1.jpgDCPhaoloBuiVanDoc-2.jpg
Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

 • Sinh: 11/11/1944
 • Quê quán: Đà Lạt
 • Thụ phong Linh Mục: 17/12/1970
 • Giám mục Chính toà Mỹ Tho: 27/3/1999
 • Tổng Giám mục Phó Sài Gòn: 28/9/2013
 • Tổng Giám mục Sài Gòn: 22/3/2014
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Chúa là nguồn vui của con” 

Kết quả hình ảnh cho huy hiệu giám mục đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng

Giám mục Phụ tá Giuse Đỗ Mạnh Hùng

 • Sinh: 15/09/1957
 • Quê quán: Gia Định, Sài Gòn
 • Thụ phong Linh Mục: 30/08/1990
 • Giám mục Phụ tá TGP. Sài Gòn: 25/06/2016
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Hiệp Nhất trong Đức Tin”
 1. Giáo phận Bà Rịa
  banner-dc-thomas2

Giám mục Chính toà Tôma Nguyễn Văn Trâm  

 • Sinh: 9/1/1942
 • Quê quán: Phước Tuy
 • Thụ phong Linh Mục: 1/5/1969
 • Giám mục Phụ tá Xuân Lộc: 6/3/1992
 • Giám mục Chính toà Bà Rịa: 22/11/2005
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Hiền lành và khiêm nhượng”

banner-dc-pho
Giám mục Phó Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn

 • Sinh: 02/01/1952
 • Quê quán: Đồng Nai
 • Thụ phong Linh Mục: 31/12/1980
 • Giám mục Phó Bà Rịa: 27/11/2015
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Vâng nghe Thánh Thần”
 1. Giáo phận Cần Thơ

Kết quả hình ảnh cho Đức gia tri bửu thiênDCStephanoTriBuuThien-2.jpg

Giám mục Chính toà Stêphanô Tri Bửu Thiên

 • Sinh: 15/2/1950
 • Quê quán: Sóc Trăng
 • Thụ phong Linh Mục: 22/7/1987
 • Giám mục Phó Cần Thơ: 26/11/2002
 • Giám mục Chính toà Cần Thơ: 17/10/2010
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Đến với muôn dân”
 1. Giáo phận Đà Lạt

DCAntonVuHuyChuong-1.jpgDCAntonVuHuyChuong-2.jpg

Giám mục Chính toà Antôn Vũ Huy Chương

 • Sinh: 14/9/1944
 • Quê quán: Hà Tây (nay Hà Nội)
 • Thụ phong Linh Mục: 18/12/1971
 • Giám mục Chính toà Hưng Hoá: 5/8/2003
 • Giám mục Chính toà Đà Lạt: 1/3/2011
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Xin vâng”
 1. Giáo phận Long Xuyên
  Kết quả hình ảnh cho Đức Cha giuse Trần Xuân TiếuDCGiuseTranXuanTieu-2.jpg

Giám mục Chính toà Giuse Trần Xuân Tiếu

 • Sinh: 2/8/1945
 • Quê quán: Nam Định
 • Thụ phong Linh Mục: 10/8/1974
 • Giám mục Phó Long Xuyên: 3/6/1999
 • Giám mục Chính toà Long Xuyên: 2/10/2003
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Để tất cả nên một”DCGiuseTranVanToan-1.jpgDCGiuseTranVanToan-2.jpg

Giám mục Phụ tá Giuse Trần Văn Toản

 • Sinh: 7/4/1955
 • Quê quán: Đà Nẵng (gốc Thái Bình)
 • Thụ phong Linh Mục: 16/1/1992
 • Giám mục Phụ tá Long Xuyên: 5/4/2014
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Vinh dự của tôi là thập giá Đức Giêsu Kitô”
 1. Giáo phận Mỹ Tho
  DCPheroNguyenVanDe-1.jpgDCPheroNguyenVanDe-2.jpg

Giám mục Chính toà Phêrô Nguyễn Văn Khảm

 • Sinh: 2/10/1952
 • Quê quán: Hà Nội
 • Thụ phong Linh Mục: 30/8/1980
 • Giám mục Phụ tá Sài Gòn: 15/10/2008
 • Giám mục Chính toà Mỹ Tho: 26/7/2014
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Hãy theo thầy”
 1. Giáo phận Phan Thiết
  Kết quả hình ảnh cho Đức Cha Vũ Duy thốngDCGiuseVuDuyThong-2.jpg

Giám mục Chính toà Giuse Vũ Duy Thống

 • Sinh: 1952
 • Quê quán: Thái Bình
 • Thụ phong Linh Mục: 1985
 • Giám mục Phụ tá Sài Gòn: 4/7/2001
 • Giám mục Chính toà Phan Thiết: 25/7/2009
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi”
   
 1. Giáo phận Phú Cường
  Kết quả hình ảnh cho Đức Cha Nguyễn tấn Tước

Giám mục Chính toà Giuse Nguyễn Tấn Tước

 • Sinh: 22/9/1958
 • Quê quán: Bình Dương
 • Thụ phong Linh Mục: 4/4/1991
 • Giám mục Phó Phú Cường: 14/3/2011
 • Giám mục Chính toà Phú Cường: 30/6/2012
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Người phải lớn lên”
 1. Giáo phận Vĩnh Long
  DCPheroHuynhVanHai-1.jpgDCPheroHuynhVanHai-2.jpg

Giám mục Chánh tòa: Phêrô Huỳnh Văn Hai

 • Sinh: 18/08/1954
 • Quê quán: Bến Tre
 • Thụ phong Linh Mục: 31/08/1994
 • Giám mục Chính toà Vĩnh Long: 07/10/2015
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Hãy ra khơi và thả lưới”
 1. Giáo phận Xuân Lộc

DCGiuseDinhDucDao-1.jpgDCGiuseDinhDucDao-2.png
Giám mục Chánh tòa: Giuse Đinh Đức Đạo

 • Sinh: 2/3/1945
 • Quê quán: Nam Định
 • Thụ phong Linh Mục: 27/3/1971
 • Giám mục Phụ tá Xuân Lộc: 28/2/2013
 • Giám mục Phó Xuân Lộc: 04/06/201
 • Giám mục Chính toà Xuân Lộc : 07/05/2016
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Này là mình Thầy”

Jac Baopham- Phêrô Lê Tiến Đạt