“Bài ca hiệp hành” – Hướng về Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XVI

0
79

“Bài ca hiệp hành” – Hướng về Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XVI

Tải về file PDF tại đây! 

Tải về file JPG tại đây!

WHĐ (25.11.2021)

#baicahiephanh #huongvethuonghoidonggiammuclanthuxvi #thuonghoidonggiammuc #thuonghoidonggiammucXVI #thuonghoidonggiammuc2023