Đại chủng viện Vinh Thanh: Thông báo tuyển sinh khóa XVI

0
260

Thông Báo Tuyển Sinh vào Đại chủng viện Vinh Thanh, khóa XVI, năm 2017
Thongbao.jpg
Thong-bao.jpg

(WGP.Vinh 30.08.2015)