VUI HỌC THÁNH KINH LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A

0
207

Tin mừng thánh Gioan  20,19-23

19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em! “

20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.21 Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.”

22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

I. HÌNH TÔ MÀU

 

* Chủ đề của hình này là gì?

…………………………………………………

* Bạn hãy viết câu Thánh Kinh Sách Tông Đồ Công vụ 2,3-4a

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

II. TRẮC NGHIỆM

01. Khi nhìn thấy Đức Giêsu đứng giữa các ông trong căn nhà các cửa đóng kín, các môn đệ đã … … … (Ga 20,20)

a. Vui mừng

b. Hoảng sợ

c. Hoài nghi

d. Kinh khiếp

02. Khi gặp các môn đệ, Người thổi hơi vào các ông và bảo: (Ga 20,22)

a. Anh em hãy nhận lấy ân sủng của Thiên Chúa.

b. Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.

c. Anh em hãy nhận lấy niềm vui của Thầy.

d. Anh em hãy vui mừng vì đã thấy Thầy.

03. Khi đứng giữa các môn đệ, Đức Giêsu đã cho các ông xem gì? (Ga 20,20)

a. Dấu đanh trên đôi chân.

b. Dấu đâm của những gai nhọn.

c. Tay và cạnh sườn.

d. Thân thể dập nát.

04. Đứng giữa các ông, Đức Giêsu nói: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, … … … .” (Ga 20,21)

a. Thì Thầy cũng sai anh em.

b. Thì này đây Thầy cũng sai anh em đi vào giữa lòng đời.

c. Thì Thầy cũng sai anh em như chiên vào giữa bầy sói.

d. Thì Thầy cũng sai anh em đi gặt đồng lúa chín này.

05. “Anh em hãy nhận lấy … … …, anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ”. (Ga 20,22)

a. Thánh Thần.

b. Ân sủng của Thiên Chúa.

c. Sức mạnh của Thiên Chúa.

d. Thần Khí vinh hiển.

III.  Ô CHỮ

Những gợi ý

01. Đức Giêsu nói ‘Anh em hãy nhận lấy ai, anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ’? (Ga 20,22)

02. Vào chiều ngày nào trong tuần, Đức Giêsu đã hiện ra với các môn đệ? (Ga 20,19)

03. Như ai đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. (Ga 20,21)

04. Khi Đức Giêsu hiện ra, các cửa nơi các môn đệ ở thế nào? (Ga 20,19) 

05. Khi hiện ra, Đức Giêsu đã làm gì cho các ông và bảo “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”?

06. Các môn đệ đóng kín cửa vì sợ người nào? (Ga 20,19)

07. Khi đứng giữa các môn đệ, Đức Giêsu đã cho các ông xem gì? (Ga 20,20)

08. Khi đứng giữa các môn đệ, Đức Giêsu đã cho các ông xem gì? (Ga 20,20)

09. Khi nhìn thấy Đức Giêsu đứng giữa các ông trong căn nhà các cửa đóng kín, các môn đệ đã có thái độ gì? (Ga 20,20)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.”Tin Mừng thánh Gioan 20,19-23

Lời giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề :

Chúa Thánh Thần hiện xuống

* Câu Thánh Kinh Sách Tông Đồ Công vụ 2,3-4a

Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một.4 Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần.

II. TRẮC NGHIỆM

01. Vui mừng (Ga 20,20)

02. Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần (Ga 20,22)

03. Tay và cạnh sườn (Ga 20,20)

04. Thì Thầy cũng sai anh em (Ga 20,21)

05. Thánh Thần (Ga 20,22)

 III.  Ô CHỮ

01. Thánh Thần (Ga 20,22)

02. Thứ nhất (Ga 20,19)

03. Chúa Cha (Ga 20,21)

04. Đóng kín (Ga 20,19)

05. Thổi hơi (Ga 20,22)

06. Do thái (Ga 20,19)

07. Cạnh sườn (Ga 20,20)

08. Tay (Ga 20,20)

09.  Vui mừng (Ga 20,20)

Hàng dọc : Thánh Thần

NGUYỄN THÁI HÙNG