VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN A

0
98

Tin Mừng thánh Mátthêu 14,22-33

22 Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng.23 Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình.24 Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió.25 Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ.26 Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma đấy! “, và sợ hãi la lên.27 Đức Giêsu liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ! “28 Ông Phê-rô liền thưa với Người: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.”29 Đức Giêsu bảo ông: “Cứ đến! ” Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su.30 Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với! “31 Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: “Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi? “32 Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay.33 Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa! 

I. HÌNH TÔ MÀU  

* Chủ đề của hình ảnh này là gì?

… … … … … … … … … … … … …

* Bạn hãy viết câu TM thánh Mátthêu 14,30:

… … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … …

II. TRẮC NGHIỆM

01. Sau khi giải tán dân chúng xong, Đức Giêsu làm gì? (Mt 14,23).

a. Xuống thuyền với các môn đệ đi qua bờ

bên kia.

b. Trở lại thành Caphácnaum.

c. Lên đường đi Giêrusalem.

d. Lên núi một mình mà cầu nguyện

02. Vào khoảng canh mấy, Đức Giêsu đi trên mặt biển đến với các môn đệ? (Mt 14,25)

a. Canh 1.

b. Canh 2.

c. Canh 3.

d. Canh 4

03. Khi thấy Đức Giêsu đi trên mặt biển đến với mình, các môn đệ có thái độ gì? (Mt 14,26).

a. Vui mừng.

b. Hoảng hốt.

c. Lo lắng.

d. Bình an.

04. Khi thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: (Mt 14,30)

a. “Lạy Thầy, xin thương xót con!”

b. “Thưa Ngài, xin cứu con với”.

c. “Lạy Thầy, xin cứu giúp con!”.

d. “Thưa Ngài, xin cứu chữa con!”.

05. Khi lên thuyền, mọi người đã bái lạy Ngài và tuyên xưng Ngài là gì? (Mt 14, 33)

a. Con Thiên Chúa.

b. Đấng cứu chuộc.

c. Đấng Mêsia.

d Đấng giải phóng phải đến.

III.  Ô CHỮ

Những gợi ý

01. Vào khoảng canh mấy, Đức Giêsu đi trên mặt biển đến với các môn đệ? (Mt 14,25)

02. Khi lên thuyền, mọi người đã bái lạy Ngài và tuyên xưng Ngài là ai? (Mt 14,33)

03. Khi thấy Đức Giêsu đi trên mặt biển đến với mình, các môn để có thái độ gì? (Mt 14,26).

04. Khi thấy điều gì, ông Phêrô đâm sợ và bắt đầu chìm? (Mt 14,30)

05. Khi ông Phêrô bắt đầu chìm, ai đã đưa tay nắm lấy ông? (Mt 14,31)

06. Ai đã xin Đức Giêsu đi trên mặt nước để đến với ngài? (Mt 14,28)

07. Đức Giêsu lên núi để làm gì? (Mt 14,23)

08. Ai truyền cho ông Phêrô đi trên mặt nước mà đến với mình? (Mt 14,29)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa.”Tin Mừng thánh Mátthêu 14,33

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 19 TN A

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề :

Xin Giúp Con

* Tin mừng thánh Mátthêu 14,30:

“Thưa Ngài, xin cứu con với”

II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM

01. d. Lên núi một mình mà cầu nguyện

 (Mt 14, 23)

02. d. Canh 4 (Mt 14, 25)

03. b. Hoảng hốt (Mt 14,26)

04. b. “Thưa Ngài, xin cứu con với”(Mt 14,30)

05. a. Con Thiên Chúa (Mt 14,33)

III.  Lời giải đáp Ô CHỮ

01. Canh tư (Mt 14,25)

02. Con Chúa Thiên (Mt 14,33)

03. Hoảng hốt (Mt 14,26)

04. Gió thổi (Mt 14, 30)

05. Đức Giêsu (Mt 14,31)

06. Phêrô (Mt 14,28)

07. Cầu nguyện (Mt 14,23)

08. Đức Giêsu (Mt 14,29)

Hàng dọc : Tin Tưởng

Gb. Nguyễn Thái Hùng