VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN-A

0
71

Tin Mừng thánh Mátthêu 14,13-21

Tin Mừng

13 Nghe tin ấy, Đức Giêsu lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người.14 Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ.

15 Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người: “Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn.”16 Đức Giêsu bảo: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.”17 Các ông đáp: “Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá! “18 Người bảo: “Đem lại đây cho Thầy! “19 Rồi sau đó, Người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ. Và môn đệ trao cho dân chúng.20 Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy.21 Số người ăn có tới năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.

I. HÌNH TÔ MÀU  

* Chủ đề của hình ảnh này là gì?

… … … … … … … … … … … … …

* Bạn hãy viết câu TM thánh Mátthêu 14,20-21a:

… … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … …

II. TRẮC NGHIỆM

01. Khi trông thấy đoàn người đông đảo, Đức Giêsu đã có thái độ nào? (Mt 14,14)

a. Bối rối.

b. Chạnh lòng thương.

c. Mừng rỡ.

d. Buồn rầu.

02. Với các bệnh nhân, Đức Giêsu đã làm gì cho họ? (Mt 14,14)

a. An ủi.

b. Chữa lành.

c. Thương xót.

d. Bênh vực.

03. Trong phép lạ hóa bánh ra nhiều lần thứ 1, có bao nhiêu cái bánh và cá được Đức Giêsu làm cho hơn 5000 người đàn ông ăn no? (Mt 14,17)

a. 5 cái bánh và 2 con cá.

b. 5 cái bánh và 5 con cá.

c. 2 cái bánh và 5 con cá.

d. 2 cái bánh và 2 con cá.

04. Đức Giêsu cầm lấy bánh và cá, ngước mắt lên trời để làm gì? (Mt 14,19)

a. Cầu nguyện cùng Thiên Chúa.

b. Dâng lời chúc tụng.

c. Xin ơn tha thứ cho con người tội lỗi.

d. Xin Chúa thương ban của ăn dư đầy.

05. Sau khi đám đông được ăn no nê, những mẩu bánh thừa thu lại được bao nhiêu giỏ đầy? (Mt 14,20)

a. 7

b. 9

c. 10

d. 12

III.  Ô CHỮ 

Những gợi ý:

01. Đức Giêsu dùng cái gì để làm phép lạ bánh hóa ra nhiều? (Mt 14,17…)

02. Số bánh Đức Giêsu đã sử dụng trong phép lạ bánh hóa ra nhiều là bao nhiêu cái? (Mt 14,17) 

03. Bao nhiêu người được ăn no nê? (Mt 14,21)

04. Tại nơi hoang vắng, Đức Giêsu đã chữa lành cho những ai?(Mt 14,14)

05. Sau khi đám đông được ăn no nê, những mẩu bánh thừa thu lại được bao nhiêu giỏ đầy? (Mt 14,20)

06. Ai đã trao cho dân chúng bánh và cá? (Mt 14,19)

07. Tại nơi này, Đức Giêsu đã làm phép lạ bánh hóa ra nhiều (Mt 14,13).

08. Dân chúng đều ăn và được thế nào? (Mt 14,20)

09. Số cá trong phép lạ bánh hóa ra nhiều là bao nhiêu? (Mt 14,17) 

10. Đức Giêsu cầm lấy bánh và cá, ngước mắt lên đâu, dâng lời chúc tụng? (Mt 14,19)

11. Ai đã làm phép lạ bánh hóa ra nhiều (Mt 14,13-21).

12. Các môn đệ xin Đức Giêsu cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mà mua lấy điều gì? (Mt 14,15)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Họ không cần phải đi đâu cả,chính anh em hãy cho họ ăn.”Tin Mừng thánh Mátthêu 14,16

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 18 TN A

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề:

Phép Nhân Tình Yêu

* Tin mừng thánh Mátthêu 14,20-21a:

 Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy. Số người ăn có tới năm ngàn đàn ông.

II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM

01. b. Chạnh lòng thương (Mt 14,14)

02. b. Chữa lành (Mt 14,14)

03. a. 5 cái bánh và 2 con cá (Mt 14,17)

04. b. Dâng lời chúc tụng (Mt 14,19)

05. d. 12 (Mt 14,20)

III.  Lời giải đáp Ô CHỮ

Những gợi ý:

01. Bánh (Mt 14,19)

02. Năm (Mt 14,17)

03. Năm ngàn (Mt 14,21)

04. Bệnh nhân (Mt 14,14)

05. Mười hai (Mt 14,20)

06. Môn đệ (Mt 14,19)

07. Hoang vắng (Mt 14,13)

08No nê (Mt 14,20)

09. Hai ( Mt 14,17)

10. Trời (Mt 14,19)

11. Đức Giêsu (Mt 14,13-21)

12. Thức ăn (Mt 14,15)

Hàng dọc : Bánh Hóa Nhiều

Gb. Nguyễn Thái Hùng