VUI HỌC THÁNH KINH LỄ  CHÚA THĂNG THIÊN A

0
8

Tin mừng thánh Mátthêu 28,18-20

16 Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến.17 Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi.18 Đức Giêsu đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.

19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần,20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”

I. HÌNH TÔ MÀU

 

* Chủ đề của hình này là gì?

…………………………………………………

* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Mátthêu 28,19

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

II. TRẮC NGHIỆM

01. Có bao nhiêu môn đệ chứng kiến việc Đức Giêsu lên trời? (Mt 28,16)

a. Mười

b. Mười một

c. Mười hai

d. Mười ba.

02. Tại miền này, Đức Giêsu lên trời trước mặt các môn đệ (Mt 28,16)

a. Giuđa

b. Samari

c. Thập Tĩnh

d. Galilê

03. Đây là thái độ của các môn đệ khi nhìn thấy Đức Giêsu? (Mt 28,17)

a. Bái lạy

b. Vui mừng

c. Hoảng sợ

d. Buồn rầu

04. Đức Giêsu nói : “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành … … …, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28,19)

a. Môn đệ

b. Con cái Thiên Chúa

c. Những người tin vào đấng cứu độ

d. Tin vào Thầy

05. “Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến … … …” (Mt 28,20)

a. Tận thế

b. Ngày Thầy trở lại

c. Ngày Thầy được tôn vinh

d. Mãi mãi.

III.  Ô CHỮ

Những gợi ý

01. Tại miền này, Đức Giêsu lên trời trước mặt các môn đệ (Mt 28,16).

02. Ai đã truyền cho các môn đệ đến ngọn núi thuộc miền Galilê? (Mt 20,16)

03. Đức Giêsu nói : “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành … … …, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28,19)

04. “Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến … … …” (Mt 28,20)

05. Trước khi về trời, Đức Giêsu bảo các ông phải làm gì để muôn dân trở thành môn đệ? (Mt 20,19)

06. Khi nhìn thấy Đức Giêsu, các môn đệ đã bái lạy ngài, nhưng 1 số người lại có thái độ gì?(Mt 20,17)

07. Đây là thái độ của các môn đệ khi nhìn thấy Đức Giêsu? (Mt 28,17)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ”. Tin Mừng thánh Mátthêu 28,19

Lời giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề :

Chúa Giêsu Lên Trời

* Tin mừng thánh Mátthêu 28,19 :

 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần

II. TRẮC NGHIỆM

01. b. Mười một (Mt 28,16)

02. d. Galilê (Mt 28,16)

03. a. Bái lạy (Mt 28,17)

04. a. Môn đệ (Mt 28,19)

05. a. Tận thế (Mt 28,20)

III.   Ô CHỮ

01. Galilê (Mt 28, 6)

02. Đức Giêsu (Mt 20,16)

03. Môn đệ (Mt 28,19)

04. Tận thế (Mt 28,20)

05. Phép rửa. (Mt 20,19)

06. Hoài nghi. (Mt 20,17)

07. Bái lạy (Mt 28,17)

Hàng dọc : Lên Trời

NGUYỄN THÁI HÙNG