VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY C

0
24

Tin Mừng thánh Luca 13,1-9

Nếu không sám hối, thì sẽ chết hết

1 Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-su nghe chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng.2 Đức Giê-su đáp lại rằng: “Các ông tưởng mấy người Ga-li-lê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Ga-li-lê khác sao?3 Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy.4 Cũng như mười tám người kia bị tháp Si-lô-ác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giê-ru-sa-lem sao?5 Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy.”

Dụ ngôn cây vả không ra trái

6 Rồi Đức Giê-su kể dụ ngôn này: “Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy,7 nên bảo người làm vườn: “Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất?8 Nhưng người làm vườn đáp: “Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó.9 May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi.”

 1. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca  13,8-9

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1. TRẮC NGHIỆM
 1. Những người Galilê bị ai giết chết? (Lc 13,1)
 2. Tổng trấn Quiriniô
 3. Tổng trấn Philatô
 4. Vua Hêrôđê
 5. Những người cuồng tín
 1. Khi chết máu họ hòa lẫn với điều gì? (Lc 13,1)
 2. Nước hồ Silôác
 3. Máu tế vật họ đang dâng
 4. Chiên vượt qua
 5. Chỉ b và c đúng.
 1. Trước sự việc những người Galilê bị giết, Đức Giêsu nói các ông phải làm gì nếu không cũng sẽ chết hết như vậy? (Lc 13,3)
 2. Cầu nguyện
 3. Tỉnh thức
 4. Sẵn sàng
 5. Sám hối
 1. Những người ở Giêrusalem đã bị chết bởi điều gì? (Lc 13,4)
 2. Tường thành đè chết họ
 3. Tháp Silôác đổ xuống đè chết họ
 4. Bị quân La mã chém đầu
 5. Bị chết thiêu
 1. Đã bao nhiêu năm người chủ vườn ra tìm trái cây vả mà không có? (Lc 13,6)
 2. 1 năm
 3. 2 năm
 4. 3 năm
 5. 7 năm

III. Ô CHỮ 

Những gợi ý

 1. Ngọn tháp đã đè chết 18 người. (Lc 13,4)
 1. Những người này bị tổng trấn Philatô giết? (Lc 13,1)
 1. Đức Giêsu nói nếu các ông không làm gì thì các ông cũng sẽ chết như vậy? (Lc 13,3)
 1. Ai đã giết những người Galilê? (Lc 13,1)
 1. Với cây vả không ra trái, người làm vườn sẽ làm gì để sang năm nó ra trái? (Lc 13,8)
 1. Người ta kể cho ai nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Philatô giết? (Lc 13,1)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 1. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Nếu các ông không chịu sám hối,

thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy.”

Tin Mừng thánh Luca 13,5b

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY C

Tin Mừng thánh Luca 13,1-9

 1. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề :

Cây vả

* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca  13,8-9

“Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó.9 May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi.”

 1. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM
 1. b. Tổng trấn Philatô (Lc 13,1)
 2. b. Máu tế vật họ đang dâng (Lc 13,1)
 3. d. Sám hối (Lc 13,3)
 4. b. Tháp Silôác đổ xuống đè chết họ (Lc 13,4)
 5. c. 3 năm (Lc 13,6)

III. Lời giải đáp Ô CHỮ 

 1. Silôác (Lc 13,4)
 2. Galilê (Lc 13,1)
 3. Sám hối (Lc 13,3)
 4. Philatô (Lc 13,1)
 5. Bón phân Lc 13,8)
 6. Đức Giêsu (Lc 13,1)

Hàng dọc : Sám hối

NGUYỄN THÁI HÙNG

http://vuihocthanhkinh.blogspot.com/