VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN A

0
37

Tin Mừng thánh Mátthêu 15,21-28

Tin Mừng

21 Ra khỏi đó, Đức Giêsu lui về miền Tia và Xi-đôn,22 thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: “Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm! “23 Nhưng Người không đáp lại một lời.

24 Người đáp: “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi.”25 Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi! “26 Người đáp: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.”27 Bà ấy nói: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.”28 Bấy giờ Đức Giêsu đáp: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.” Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề :

… … … … … … … … … … … … …

* Bạn hãy viết câu TM thánh Mátthêu 15,22b:

… … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … …

II. TRẮC NGHIỆM

01. Đức Giêsu lui về miền nào thì gặp người đàn bà xứCanaan? (Mt 15,21)

a. Miền Galilê

b. Miền Giuđê

c. Miền thập tỉnh

d. Miền Tia và Xiđon

02. Đây là lời cầu xin của người đàn bà xứ Canaan : (Mt 15,22)

a. Lạy Ngài là con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm.

b. Lạy Ngài là con vua Đavít, xin thương con tôi.

c. Lạy Ngài xin đến cứu chữa con tôi với.

d. Lạy Ngài xin hãy đến cứu giúp chúng tôi.

03. Đức Giêsu nói Ngài chỉ được sai đến với những con chiên lạc của ai? (Mt 15,24)

a. Tổ phụ Ápraham

b. Vương triều Đavít.

c. Nhà Giuđa.

d. Nhà Ítraen.

04. Khi gặp Đức Giêsu, người đàn bà Canaan có hành động gì? (Mt 15,25)

a. Bái lạy mà thưa Người

b. Nắm tay mà cầu khẩn Người

c. Van lơn với Người

d. Khóc lóc với Người

05. Đức Giêsu nhận xét về lòng tin của người đàn bà Canaanthế nào? (Mt 15,28)

a. Tuyệt hảo

b. Mạnh thật

c. Yếu kém

d. Hồ nghi

III.  Ô CHỮ

Những gợi ý:

01. Khi gặp Đức Giêsu, người đàn bà Canaan có hành động gì? (Mt 15,25)

02. Không nên lấy bánh của con cái mà ném cho ai? (Mt 15,26)

03. Người đàn bà này thuộc xứ nào đã cầu xin Đức Giêsu cứu chữa cho con mình? (Mt 5,22).

04. Ai đã được người đàn bà Canaan cầu xin để cứu chữa con mình? (Mt 15,21-22)

05. Đức Giêsu nói Ngài chỉ được sai đến với những con chiên lạc của ai? (Mt 15,24)

06. Người đàn bà tuyên xưng Đức Giêsu là con của vua nào? (Mt 15,22)

07. Con trai hay con gái của người đàn bà Canaan được cứu chữa? (Mt 15,23)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Này bà, lòng tin của bà mạnh thật.Bà muốn sao thì sẽ được vậy.”Tin Mừng thánh Mátthêu 15,28

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 20 TN A

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề :

Xin Thương Giúp Con

* Tin mừng thánh Mátthêu 15,22b:

“Lạy Ngài là con vua Đavít,xin dủ lòng thương tôi!Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm! “

II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM

01. d. Miền Tia và Xiđon (Mt 15,21)

02. a. Lạy Ngài là con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm! (Mt 15,22)

03. d. Nhà Ítraen (Mt 15,24)

04. a. Bái lạy mà thưa Người (Mt 15,25)

05. b. Mạnh thật (Mt 15,28)

III.  Lời giải đáp Ô CHỮ

01. Bái lạy (Mt 15,25)

02. Chó con (Mt 15,26)

03. Canaan (Mt 5,22)

04. Đức Giêsu (Mt 15,21-22)

05. Ítraen (Mt 15,24)

06. Đavít (Mt 15,22)

07. Con gái (Mt 15,23)

Hàng dọc: Lòng Tin

Gb. Nguyễn Thái Hùng