VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN- A

0
15

Tin Mừng thánh Mátthêu 13,24-43

24 Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác: “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình.25 Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất.26 Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện.27 Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: “Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? ” Ông đáp: “Kẻ thù đã làm đó! ” Đầy tớ nói: “Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? ” 29 Ông đáp: “Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. 30 Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi.”

31 Đức Giêsu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: “Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình.32 Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ lớn nhất; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được.”

33 Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: “Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men.”

34 Tất cả các điều ấy, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông; và Người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn,35 hầu ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa.

36 Bấy giờ, Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa rằng: “Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe.”37 Người đáp: “Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người.38 Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần.39 Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần.40 Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy.41 Con Người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người,42 rồi quăng chúng vào lò lửa; ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng.43 Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. Ai có tai thì nghe.

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của bức ảnh này là gì?

… … … … … … … … … … … … …

* Bạn hãy viết câu TM thánh Mátthêu 13, 25.

… … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … …

II. TRẮC NGHIỆM

01. Khi giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng, Đức Giêsu nói kẻ gieo hạt giống tốt là ai? (Mt 13,37)

a. Người gieo giống

b. Các thiên sứ

c. Con Người

d. Chúa Cha.

02. Ruộng là ai? (Mt 13,38)

a. Thế gian

b. Con Người

c. Các tông đồ

d. Dân Ítraen

03. Hạt giống tốt, đó là ai? (Mt 13,38)

a. Những người nghe lời Thiên Chúa.

b. Các thánh.

c. Con cái Nước Trời.

d. Toàn những nghèo khó.

04. Thợ gặt là ai? (Mt 13,39)

a. Các tông đồ.

b. Con cái Ítraen.

c. Các thiên thần.

d. Những người công chính.

05. Vào ngày tận thế, người công chính sẽ như thế nào trong Nước của Cha họ? (Mt 13,43)

a. Hưởng hạnh phúc Nước Trời.

b. Chói lòa như mặt trời.

c. Sẽ được mọi người ca tụng.

d. Sẽ được chúc phúc.

III. Ô CHỮ 

Những gợi ý

01. Các thợ gặt là ai? (Mt 13,39)

02. Khi giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng, Đức Giêsu nói kẻ gieo hạt giống tốt là ai? (Mt 13,37)

03. Vào ngày tận thế, mọi kẻ làm điều gian ác sẽ bị quăng vào đâu? (Mt 13,42)

04. Cỏ lùng là con cái của ai? (Mt 13,38)

05. Vào ngày tận thế, người công chính sẽ như chói lòa như gì trong Nước của Cha họ? (Mt 13,43)

06. Hạt giống tốt, đó là con cái ai? (Mt 13,38)

07. Khi mọi người đang ngủ, kẻ thù gieo gì vào giữa lúa? (Mt 13,25)

08. Ruộng là ai? (Mt 13,38)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Người công chínhsẽ bị chói lọi như mặt trời”.Tin Mừng thánh Mátthêu 13,53

Lời giải đáp

CHÚA NHẬT 16 TNA

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề :

Người gieo cỏ lùng

* Tin mừng thánh Mátthêu 13, 25 :

Khi mọi người đang ngủ,thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất.

II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM

01. c. Con Người (Mt 13,37)

02. a. Thế gian (Mt 13,38)

03. c. Con cái Nước Trời. (Mt 13,38)

04. c. Các thiên thần. (Mt 13,39)

05. b. Chói lòa như mặt trời. (Mt 13,43)

III.  Lời giải đáp Ô CHỮ

01. Thiên thần. (Mt 13,39)

02. Con Người (Mt 13,37)

03. Lò lửa. (Mt 13,42)

04. Ác thần. (Mt 13,38)

05. Mặt trời. (Mt 13,43)

06. Nước Trời. (Mt 13,38)

07. Cỏ lùng. (Mt 13,25)

08. Thế gian (Mt 13,38)

Hàng dọc : Nước Trời

 Nguyễn Thái Hùng