VUI HỌC THÁNH KINH LỄ GIÁNG SINH C

0
57

TIN MỪNG

1 Thời ấy, hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ.2 Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Qui-ri-ni-ô làm tổng trấn xứ Xy-ri.3 Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi.4 Bởi thế, ông Giu-se từ thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê lên thành vua Đa-vít tức là Bê-lem, miền Giu-đê, vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua Đa-vít.5 Ông lên đó khai tên cùng với người đã thành hôn với ông là bà Ma-ri-a, lúc ấy đang có thai.6 Khi hai người đang ở đó, thì bà Ma-ri-a đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa.7 Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.

8 Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật.9 Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu toả chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng.10 Nhưng sứ thần bảo họ: “Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân:11 Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa.12 Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ.”13 Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng:

14 “Vinh danh Thiên Chúa trên trời,

bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.”

 1. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca 2,12

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. TRẮC NGHIỆM

 1. Chúa Giêsu sinh ra tại đâu? (Lc 2,1-14)
 2. Giêrusalem
 3. Bêtania
 4. Cana
 5. Bêlem
 1. Bêlem là thành của vua nào? (Lc 2,4)
 2. Vua Salem
 3. Vua Saun
 4. Vua Đavít
 5. Vua Hêrôđê
 1. Sứ thần Chúa báo tin cho ai biết: Hôm nay 1 Đấng cứu độ đã sinh ra? (Lc 2,8)
 2. Vua Hêrôđê
 3. Các nhà đạo sĩ
 4. Dân thành Giêrusalem
 5. Những người chăn chiên
 1. Đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là ai? (Lc 2,11)
 2. Đấng thánh của Thiên Chúa
 3. Ngôn sứ đã được hứa
 4. Đấng Kitô Đức Chúa
 5. Hoàng tử của hòa bình
 1. Đây là dấu hiệu nhận ra Đấng Kitô Đức Chúa? (Lc 2,12)
 2. Một trẻ sơ sinh đặt nằm trong máng cỏ
 3. Một trẻ sơ sinh bọc tả
 4. Một trẻ sơ sinh mặc áo cẩm bào
 5. Chỉ a và b đúng

III. Ô CHỮ 

Những gợi ý

 1. Sứ thần báo tin hôm nay ai đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít? (Lc 2,11)
 1. Vinh danh … … … trên trời

Bình an dưới thế cho người Chúa thương. (Lc 2,14)

 1. Ai đã đưa bà Maria từ thành Nadarét đến Bêlem? (Lc 2,4)
 1. Mẹ của Đấng Kitô Đức Chúa là ai? (Lc 2,5-11)
 1. Đấng cứu độ sinh ra thời ai làm tổng trấn xứ Xyria? (Lc 2,2)
 1. Hài nhi được đặt nằm ở đây. (Lc 2,7)
 1. Đấng cứu độ được sinh ra trong thành của vua nào? (Lc 2,11)
 1. Hai ông bà không tìm được chỗ ở đâu? (Lc 2,7)
 1. Sứ thần loan báo điều gì trọng đại cho toàn dân? (Lc 2,10)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 1. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

Hôm nay,

một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít,

Người là Đấng Kitô Đức Chúa.

Tin Mừng thánh Luca 2,11

Lời giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

LỄ GIÁNG SINH

 1. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề :

Chúa ra đời

* Câu TM thánh Luca 2,12

12 Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ.”

 1. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM
 1. d. Bêlem (Lc 2,1-14)
 2. c. Vua Đavít (Lc 2,4)
 3. d. Những người chăn chiên (Lc 2,8)
 4. c. Đấng Kitô Đức Chúa (Lc 2,11)
 5. d. Chỉ a và b đúng (Lc 2,12)

III. Lời giải đáp Ô CHỮ 

 1. Đấng Cứu Độ (Lc 2,11)
 2. Thiên Chúa (Lc 2,14)
 3. Ông Giuse (Lc 2,4)
 4. Maria (Lc 2,5-11)
 5. Quiriniô (Lc 2,2)
 6. Máng cỏ(Lc 2,7)
 7. Đavít (Lc 2,11)
 8. Nhà trọ (Lc 2,7)
 9. Tin mừng (Lc 2,10)

Hàng dọc : Chúa ra đời

NGUYỄN THÁI HÙNG

http://vuihocthanhkinh.blogspot.com/