Vui Học Thánh Kinh- Chúa Nhật V Phục Sinh C

0
54

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH C

Tin Mừng thánh Gioan 13,31-33a.34-35

31 Khi Giu-đa đi rồi, Đức Giê-su nói: “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người.32 Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người.

33 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy; nhưng như Thầy đã nói với người Do-thái: “Nơi tôi đi, các người không thể đến được”, bây giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy.34 Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.35 Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau.”

I. HÌNH TÔ MÀU

vhtk

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu TM thánh Gioan 13,35
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

01. Ai đã rời khỏi phòng tiệc ly? (Ga 13,31)

a. Ông Giuđa.
b. Ông Phêrô.
c. Ông Tôma.
d. Ông Gioan.

02. Đức Giêsu nói: “Giờ đây ai được tôn vinh?” (Ga 13,31)
a. Đấng Giavê.
b. Đấng Giải phóng.
c. Con Người.
d. Vua vũ trụ.

03. Trong lời nguyện này, Đức Giêsu ban cho các môn đệ điều gì? (Ga 13,34)
a. Sự sống đời đời.
b. Đất hứa làm gia nghiệp.
c. Điều răn mới.
d. Thánh Thần.

04. Điều răn mới là gì?
a. Hãy cầu nguyện cho những người thù ghét anh em.
b. Yêu người như chính mình.
c. Anh em hãy yêu thương nhau.
d. Hãy ăn ở công chính.

05. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm nào? (Ga 13,35)
a. Anh em hiệp nhất với nhau.
b. Anh em có lòng yêu thương nhau.
c. Anh em cùng tham dự lễ Bẻ Bánh.
d. Anh em cùng cầu nguyện.

III. Ô CHỮ

vhtk
Những gợi ý

01. Đức Giêsu gọi anh em là những người con bé nhỏ của ai? (Ga 13,33)

02. Khi anh em có lòng yêu thương nhau, là lúc mọi người nhận biết anh em là gì của Thầy? (Ga 13,35)

03. Điều gì giúp mọi người nhận biết anh em là môn đệ của Thầy? (Ga 13,35)

04. Điều răn mới của Đức Giêsu là anh em hãy làm gì cho nhau? (Ga 13,34)

05. Ai sắp tôn vinh Người? (Ga 13,32)

06. Ai đã rời khỏi phòng tiệc ly? (Ga 13,31)

07. Đức Giêsu nói giờ đây Con Người được điều gì? (Ga 13,31)

08. Trong lời nguyện này, Đức Giêsu ban cho các môn đệ điều gì? (Ga 13,34)

09. Đức Giêsu nói: “Giờ đây ai được tôn vinh?” (Ga 13,31)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” Tin Mừng thánh Gioan 13,34b 

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH C


I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề

Anh em là môn đệ của Thầy

* Tin Mừng thánh Gioan 13,35

” Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau.”

II. TRẮC NGHIỆM

01. a. Ông Giuđa (Ga 13,31)
02. c. Con Người (Ga 13,31)
03. c. Điều răn mới (Ga 13,34)
04. c. Anh em hãy yêu thương nhau (Ga 13,34)
05. b. Anh em có lòng yêu thương nhau (Ga 13,35)

III. Ô CHỮ

01. Thầy (Ga 13,33)
02. Môn đệ  (Ga 13,35)
03. Yêu thương (Ga 13,35)
04. Yêu thương (Ga 13,34)
05. Thiên Chúa (Ga 13,32)
06. Giuđa (Ga 13,31)
07. Tôn vinh (Ga 13,31)
08. Điều răn mới (Ga 13,34)
09. Con Người (Ga 13,31)

Hàng dọc : Yêu Thương

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG