VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI C

0
58

Tin Mừng thánh Gioan 16,12-15

12 Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi.13 Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến.14 Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.15 Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu TM thánh Gioan 16,13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

01. Ai đến sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn? (Ga 16,13)
a. Đức Giêsu
b. Chúa Cha
c. Thần Khí Sự Thật
d. Ngôn sứ Môsê

02. Thần Khí Sự Thật sẽ dẫn anh em tới điều gì? (Ga 16,13)
a. Sự cứu độ của Thiên Chúa
b. Hạnh phúc vĩnh cửu
c. Sự thật toàn vẹn
d. Sự sống muôn đời

03. Thần Khí Sự Thật loan báo cho anh em những gì? (Ga 16,13)
a. Cuộc thương khó của Đức Giêsu
b. Sự phục sinh của Đức Giêsu
c. Những điều sẽ xảy đến
d. Ngày phán xét của thế giới đang đến

04. Ai sẽ tôn vinh Đức Giêsu? (Ga 16,14)
a. Người Do thái
b. Các thượng tế
c. Các tông đồ
d. Thần Khí Sự Thật

05. Đức Giêsu nói : mọi sự ai có đều là của Thầy? (Ga 16,15)
a. Chúa Thánh Thần
b. Chúa Cha
c. Giáo Hội
d. Các ngôn sứ

III. Ô CHỮ

Những gợi ý:

01. Thần Khí gì sẽ loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến? (Ga 16,13)

02. Đức Giêsu nói : mọi sự ai có đều là của Thầy? (Ga 16,15)

03. Thần Khí Sự Thật sẽ dẫn anh em tới điều gì toàn vẹn? (Ga 16,13)

04. Ai đến sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn? (Ga 16,13)

05. Thần Khí Sự Thật sẽ làm gì cho anh em biết những điều sẽ xảy đến? (Ga 16,13)

06. Thần Khí Sự Thật, Người sẽ làm gì cho Đức Giêsu? (Ga 16,14)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

13 Khi nào Thần Khí sự thật đến,
Người sẽ dẫn anh em tới sự thật
toàn vẹn.
Tin Mừng thánh Gioan 16,13

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI C

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề
Sự tôn vinh
* Câu Tin Mừng thánh Gioan 16,13
13 Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.

II. TRẮC NGHIỆM

01. c. Thần Khí Sự Thật (Ga 16,13)
02. c. Sự thật toàn vẹn (Ga 16,13)
03. c. Những điều sẽ xảy đến (Ga 16,13)
04. d. Thần Khí Sự Thật (Ga 16,14)
05. b. Chúa Cha (Ga 16,15)

III. Ô CHỮ

01. Sự Thật (Ga 16,13)
02. Chúa Cha (Ga 16,15)
03. Sự thật (Ga 16,13)
04. Thần Khí Sự Thật (Ga 16,13)
05. Loan báo (Ga 16,13)
06. Tôn vinh (Ga 16,14)

Hàng dọc : Sự Thật

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG