VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY C

0
63

 

Tin Mừng thánh Luca 15,1-3.11-32

TIN MỪNG

Ba dụ ngôn về lòng thương xót của Thiên Chúa

1 Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng.2 Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.”3 Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này:

Dụ ngôn người cha nhân hậu

11 Rồi Đức Giê-su nói tiếp: “Một người kia có hai con trai.12 Người con thứ nói với cha rằng: “Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con.13 Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình.

14 “Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu,15 nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; người này sai anh ta ra đồng chăn heo.16 Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho.17 Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: “Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói!18 Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: “Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha,19 chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy.20 Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha.

21 Bấy giờ người con nói rằng: “Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. ..22 Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: “Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu,23 rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng!24 Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng.

25 “Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa,26 liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì.27 Người ấy trả lời: “Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khoẻ.28 Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ.29 Cậu trả lời cha: “Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè.30 Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!

31 “Nhưng người cha nói với anh ta: “Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con.32 Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy.”

 1. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca 5,18b

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1. TRẮC NGHIỆM
 1. Những người hay lui tới để nghe Đức Giêsu giảng? (Lc 15,1)
 2. Người ngoại kiều
 3. Người tội lỗi
 4. Người thu thuế
 5. Chỉ b và c đúng
 1. Sau khi phung phí tài sản, anh lâm vào cảnh túng thiếu, phải đi ở đợ, người này sai anh làm gì? (Lc 15,16)
 2. Ra vườn hái nho
 3. Ra đồng chăn heo
 4. Lên thuyền đánh cá
 5. Ra ruộng gieo giống
 1. Tại nơi chăn heo, anh ta hồi tâm và tự nhủ điều gì? (Lc 15,17)
 2. Người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa
 3. Ta đứng lên, đi về cùng cha
 4. Xin được coi như 1 người làm công cho cha
 5. Cả a, b và c đúng
 1. Thấy con từ đằng xa, người cha thế nào? (Lc 15,20)
 2. Chạnh lòng thương
 3. Chạy ra ôm cổ anh
 4. Hôn lấy hôn để
 5. Cả a, b và c đúng
 1. Đây là lời người cha lúc người con hoang trở về: (Lc 15,23-24)
 2. Hãy mặc áo đẹp cho cậu
 3. Xỏ nhẫn vào ngón tay
 4. Con ta đã chết mà nay sống lại
 5. Cả a, b và c đúng.

III. Ô CHỮ 

Những gợi ý

 1. Khi thấy con trở về, người cha đã nói con ta đã chết nay thế nào? (Lc 15,24)
 1. Ai xầm xì khi Đức Giêsu đón tiếp những người tội lỗi? (Lc 15,2)
 1. Người con thứ xin chia phần gì mà anh ta được hưởng? (Lc 15,12)
 1. Sau khi phung phí tài sản, anh lâm vào cảnh túng thiếu, phải đi ở đợ, người này sai anh ra đồng làm gì? (Lc 15,16)
 1. Người ta xỏ gì vào ngón tay của cậu? (Lc 15,22)
 1. Người con thứ nghĩ mình thế nào đối với Trời và với cha? (Lc 15, 18)
 1. Khi con trở về, người cha bắt dê mở tiệc để làm gì? (Lc 15, 24)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 1. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

Con ta đây đã chết mà nay sống lại,

đã mất mà nay lại tìm thấy.

Tin Mừng thánh Luca 15,24

Lời giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY C

 1. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề :

Người Cha Nhân Hậu

* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca 5,18b

“Thưa cha,

con thật đắc tội với Trời và với cha”

 1. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM
 1. d. Chỉ b và c đúng (Lc 15,1)
 2. b. Ra đồng chăn heo (Lc 15,16)
 3. d. Cả a, b và c đúng (Lc 15,17)
 4. d. Cả a, b và c đúng (Lc 15,20)
 5. d. Cả a, b và c đúng.

III. Lời giải đáp Ô CHỮ 

 1. Sống lại (Lc 15,24)
 2. Kinh sư (Lc 15,2)
 3. Tài sản (Lc 15,12)
 4. Chăn heo (Lc 15,16)
 5. Nhẫn (Lc 15,22)
 6. Đắc tội (Lc 15, 18)
 7. Ăn mừng (Lc 15, 24)

Hàng dọc : Nhân hậu

NGUYỄN THÁI HÙNG