VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN C

0
92

Tin Mừng thánh Luca 5,1-11

1 Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa.2 Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới.3 Đức Giê-su xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông.

4 Giảng xong, Người bảo ông Si-môn: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.”5 Ông Si-môn đáp: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.”6 Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới.7 Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm.

8 Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi! “9 Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc.10 Cả hai người con ông Dê-bê-đê, là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-môn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giê-su bảo ông Si-môn: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.”11 Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.

 1. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca 5,8b

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1. TRẮC NGHIỆM
 1. Đức Giêsu ngồi trên thuyền của ai để giảng dạy dân chúng? (Lc 5, 3)
 2. Ông Simon
 3. Ông Giacôbê
 4. Ông Gioan
 5. Tôma
 1. Sau khi giảng dạy xong, Đức Giêsu bảo ông Simôn điều gì? (Lc 5,4)
 2. Con hãy tin Thầy
 3. Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cả
 4. Con hãy đi theo Thầy
 5. Con thật hạnh phúc vì được chúa cha mạc khải cho
 1. Khi nghe Đức Giêsu nói, ông Simon đã nói gì? (Lc 5,4)
 2. Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống
 3. Thầy biết con yêu mến Thầy
 4. Vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới
 5. Thầy đi đâu con cũng theo Thầy.
 1. Khi chứng kiến phép lạ lưới đầy cá, ông Simon đã có hành động gì? (Lc 5,8)
 2. Sấp mặt dưới chân Đức Giêsu
 3. Chạy tới ôm chân Đức Giêsu
 4. Quỳ xuống cầu nguyện
 5. Giơ 2 tay lên tạ ơn Thiên Chúa
 1. Khi chứng kiến phép lạ lưới đầy cá, những người hiện diện với ông Simon có thái độ gì? (Lc 5,9)
 2. Bối rối
 3. Vui mừng
 4. Kinh ngạc
 5. Lo lắng.

III. Ô CHỮ 

Những gợi ý

 1. Đây là 1 bạn chài với ông Simon (Lc 5,10)
 1. Đức Giêsu nói với ông Simon : “  … … …, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta”. (Lc 5,10)
 1. Ai đã kêu gọi ông Simon và các bạn theo mình? (Lc 5,10-11)
 1. Đức Giêsu ngồi trên thuyền của ai để giảng dạy dân chúng? (Lc 5,3)
 1. Khi chứng kiến phép lạ lưới đầy cá, những người hiện diện với ông Simon có thái độ gì? (Lc 5,9)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 1. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Thưa Thầy,

chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả.

Nhưng vâng lời Thầy,

tôi sẽ thả lưới.”

Tin Mừng thánh Luca 5,5

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN C

 1. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề :

Ông Phêrô phục lạy Chúa Giêsu

* Câu Tin Mừng thánh Luca 5,8b

“Lạy Chúa,

xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi! “

 1. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM
 1. a. Ông Simon (Lc 5, 3)
 2. b. Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt ca (Lc 5,4)
 3. c. Vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới (Lc 5,4)
 4. a. Sấp mặt dưới chân Đức Giêsu (Lc 5,8)
 5. c. Kinh ngạc (Lc 5,9)

III. Lời giải đáp Ô CHỮ 

 1. Gioan (Lc 5,10)
 2. Đừng sợ (Lc 5,10)
 3. Đức Giêsu (Lc 5,10-11)
 4. Simon (Lc 5,3)
 5. Kinh ngạc (Lc 5,9)

Hàng dọc : Ơn gọi

NGUYỄN THÁI HÙNG