VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN A

0
17

Tin Mừng thánh Mátthêu 22,1-14

Tin Mừng

Đức Giêsu lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng:2 “Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình.3 Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến.4 Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ: “Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới! “5 Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi: kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn,6 còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết.7 Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu huỷ thành phố của chúng.8 Rồi nhà vua bảo đầy tớ: “Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng.9 Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới.”10 Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách.

11 “Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới,12 mới hỏi người ấy: “Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới? ” Người ấy câm miệng không nói được gì.13 Nhà vua liền bảo những người phục dịch: “Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng!14 Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít.”

I. HÌNH TÔ MÀU  

* Chủ đề của hình ảnh này là gì?

… … … … … … … … … … … … …

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Mátthêu 22,2

… … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … …

II. TRẮC NGHIỆM  

01. Trong dụ ngôn này, nhà vua mở tiệc cưới cho ai? (Mt 22,2)

a. Người dân của mình.

b. Con của mình.

c. Các thanh niên nam nữ.

d. Các hoàng tử.

02. Khi mở tiệc cưới, nhà vua đã sai các đầy tớ đi mời những ai đến tham dự? (Mt 22,3)

a. Các kinh sư, luật sĩ.

b. Các quan khách đã được mời trước.

c. Những lãnh đạo tôn giáo.

d. Các người tội lỗi.

03. Người đầu tiên từ chối không tham dự tiệc cưới vì làm gì? (Mt 22,5)

a. Đi buôn.

b. Đi thăm trại.

c. Đi hỏi vợ cho con.

d. Đi làm vườn nho.

04.Trong tiệc cưới có bao nhiêu người không mặc y phục lễ cưới? (Mt 22,11)

a. 1 người.

b. 2 người.

c. 3 người.

d. 7 người.

05. Với người không mặc y phục lễ cưới, nhà vua ra lệnh trói tay chân nó lại, quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ làm gì? (Mt 22,13)

a. Cho lửa thiêu đốt muôn đời.

b. Chịu nhiều đau khổ.

c. Phải khóc lóc nghiến răng.

d. Sẽ chịu cực hình muôn khiếp.

III.  Ô CHỮ  

Những gợi ý:

01. Người đầu tiên từ chối không tham dự tiệc cưới đi đâu? (Mt 22,5)

02. Ai đã kể dụ ngôn “Tiệc cưới”? (Mt 22,1)

03. Có 1 người đi vào phòng tiệc cưới mà không mặc y phụcgì?  (Mt 22,12)

04. Đức Giêsu ví điều gì giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình? (Mt 22,1)

05. Những đầy tớ đi mời các quan khách bị điều này. (Mt 22,6)

06. Ai đã sai các đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc (Mt 22,3)

07. Nhà vua sai ai đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc? (Mt 22,3)

08. Số phận của người không mặc y phục lễ cưới sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc … … (Mt 22,13)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Kẻ được gọi thì nhiều,mà người được chọn thì ít”.Tin Mừng thánh Mátthêu 22,14

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 28 TN A

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề :

Tiệc Cưới

* Tin Mừng thánh Mátthêu 22,2

 “Nước Trờicũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình”.

II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM

01. b. Con của mình (Mt 22,2).

02. b. Các quan khách đã được mời trước (Mt 22,3).

03. b. Đi thăm trại (Mt 22,5).

04. a. 1 người (Mt 22,11).

05. c. Phải khóc lóc nghiến răng (Mt 22,13).

III.  Lời giải đáp Ô CHỮ

01. Thăm trại (Mt 22,5)

02. Đức Giêsu (Mt 22,1)

03. Lễ cưới (Mt 22,12)

04. Nước Trời (Mt 22,1)

05. Giết chết (Mt 22,6)

06. Nhà vua (Mt 22,3)

07. Đầy tớ (Mt 22,3)

08. Nghiến răng (Mt 22,13)

Hàng dọc: Tiệc cưới

 Gb. Nguyễn Thái Hùng