VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN A

0
37

Tin Mừng thánh Mátthêu 21,33-43

Tin Mừng

Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác: “Có gia chủ kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa.34 Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi.35 Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ.36 Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước: nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy.37 Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng: “Chúng sẽ nể con ta.”38 Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: “Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó! “39 Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi.40 Vậy xin hỏi: Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? “41 Họ đáp: “Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông.”42 Đức Giêsu bảo họ: “Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.

43 Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.

I. HÌNH TÔ MÀU  

* Chủ đề của hình này là gì?

… … … … … … … … … … … … …

* Bạn hãy viết câu TM thánh Mátthêu 21,35 :

… … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … …

II. TRẮC NGHIỆM

01. Ông chủ trồng một vườn nho rồi trao cho ai canh tác? (Mt 21,33)

a. Tá điền.

b. Các môn đệ.

c. Người làm thuê.

d. Các đầy tớ.

02. Đây là hành động của những tá điền đối với những người đến thu lợi cho chủ: (Mt 21,35)

a. Đánh người này.

b. Ném đá người kia.

c. Giết người nọ.

d. Cả a, b và c đúng.

03. Khi gặp chính con trai của ông chủ sai đến, bọn tá điền gọi người con ấy là gì? (Mt 21,37)

a. Người con yêu dấu của ông chủ.

b. Đứa thừa tự đây rồi.

c. Người con trai một của ông chủ.

d. Ông chủ tương lai.

04. Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ đối xử với bọn tá điền thế nào? (Mt 21,41)

a. Tru diệt bọn chúng.

b. Thưởng công cho chúng.

c. Khen thưởng.

d. Mở tiệc đãi bọn chúng.

05. Kinh Thánh nói : Tảng đá người thợ xây loại bỏ sẽ trở nên cái gì? (Mt 21,42)

a. Sẽ trở nên hữu dụng.

b. Đá tảng góc tường

c. Được xây bờ tường.

d. Được làm đường đi.

III.  Ô CHỮ

Những gợi ý:

01. Ông chủ trao cho các tá điền canh tác vườn gì? (Mt 21,33).

02. Với bọn ác nhân, khi ông chủ đến sẽ đối xử với bọn chúng thế nào? (Mt 21,42)

03. Khi mùa hái nho đến, ông sai các đầy tớ đến với các tá điền để làm gì? (Mt 21,34).

04. Khi mùa nào đến thì ông chủ sai các đầy tớ đến với các tá điền để thu hoa lợi? (Mt 21,34).

05. Kinh Thánh có câu:  Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là … … …  của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. (Mt 21,42).

06. Khi gặp chính con trai của ông chủ sai đến, bọn tá điền gọi người con ấy là gì? (Mt 21,37)

07. Ông chủ đã sai ai đến với các tá điền để thu hoa lợi? (Mt 21,34).

Hàng dọc: chủ đề ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ

lại trở nên đá tảng góc tường.”

Tin Mừng thánh Mátthêu 21,42b

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 27 TN A

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề:

Sự tàn nhẫn

* Tin Mừng thánh Mátthêu 21,35 :

Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ.

II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM

01. a. Tá điền (Mt 21,33)

02. d. Cả a, b và c đúng (Mt 21,35)

03. b. Đứa thừa tự đây rồi (Mt 21,37)

04a. Tru diệt bọn chúng (Mt 21,41)

05. b. Đá tảng góc tường (Mt 21,42)

III.  Lời giải đáp Ô CHỮ

01Vườn nho (Mt 21,33)

02. Tru diệt (Mt 21,42)

03. Thu hoa lợi (Mt 21,34)

04. Hái nho (Mt 21,34)

05. Công trình (Mt 21,42)

06. Đứa thừa tự (Mt 21,37)

07. Đầy tớ (Mt 21,34)

Hàng dọc: Vườn nho

Gb. Nguyễn Thái Hùng