VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN- C

0
81

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 25 TN C

Tin Mừng thánh Luca 16,1-13
TIN MỪNG
Dụ ngôn người quản gia bất lương
1 Đức Giê-su còn nói với các môn đệ rằng: “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông.2 Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: “Tôi nghe người ta nói gì về anh đó? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa!3 Người quản gia liền nghĩ bụng: “Mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi.4 Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ!
5 “Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: “Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy?6 Người ấy đáp: “Một trăm thùng dầu ô-liu. Anh ta bảo: “Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi.7 Rồi anh ta hỏi người khác: “Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: “Một ngàn giạ lúa. Anh ta bảo: “Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi.
8 “Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.
Trung tín trong việc sử dụng Tiền Của
9 “Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu.10 Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn.11 Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em?12 Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em?
13 “Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.”

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết lại câu TM thánh Luca 16,10a
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. TRẮC NGHIỆM
01. Người ta tố cáo với nhà phú hộ người quản gia của ông thế nào? (Lc 16,1)
a. Phung phí của cải nhà ông
b. Khó khăn với con nợ
c. Lường gạt mọi người
d. Khắt khe
02. Người quản gia biết giới hạn của mình là gì? (Lc 16,3)
a. Cuốc đất không nổi
b. Ăn mày thì hổ ngươi
c. Chăn heo cho người khác
d. Chỉ a và b đúng
03. Người thứ nhất nợ chủ anh cái gì? (Lc 16,6)
a. Lúa
b. Dầu ôliu
c. Tiền
d. Bánh
04. Đức Giêsu bảo hãy dùng tiền của bất chính để làm gì? (Lc 16,9)
a. Tạo lấy bạn bè
b. Đầu cơ lương thực
c. Tích góp giàu sang
d. Mua lấy ruộng đất
05. Không gia nhân nào có thể làm tôi 2 chủ, anh em không thể vừa làm tôi ai, vừa làm tôi tiền của được? (Lc 16,13)
a. Ma quỷ
b. Thiên Chúa
c. Người đời
d. Xã hội

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

01. Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng như thế nào trong việc lớn? (Lc 16,10)

02. Người thứ nhất nợ chủ một trăm thùng gì? (Lc 16,6)

03. Hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh vào nơi ở nào? (Lc 16,9)

04. Không gia nhân nào có thể làm tôi 2 chủ, anh em không thể vừa làm tôi ai, vừa làm tôi tiền của được? (Lc 16,13)

05. Điều người quản gia sau khi mất việc không thể làm được? (Lc 16,3)

06. Người ta tố cáo với nhà phú hộ người quản gia của ông thế nào? (Lc 16,1)

07. Ai đã kể dụ ngôn người quản gia bất lương? (Lc 16,1)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
“Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.”
Tin Mừng thánh Luca 16,13b

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 25 TN C

I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề :Người quản lý
* Câu TM thánh Luca 16,10a : 10 Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn.
II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM
01. a. Phung phí của cải nhà ông (Lc 16,1)
02. d. Chỉ a và b đúng (Lc 16,3)
03. b. Dầu ôliu (Lc 16,6)
04. a. Tạo lấy bạn bè (Lc 16,9)
05. b. Thiên Chúa (Lc 16,13)
III. Ô CHỮ
01. Trung tín (Lc 16,10)
02. Dầu ô liu (Lc 16,6)
03. Vĩnh cửu (Lc 16,9)
04. Thiên Chúa (Lc 16,13)
05. Ăn mày (Lc 16,3)
06. Phung phí (Lc 16,1)
07. Đức Giêsu (Lc 16,1)
Hàng dọc: Tài năng

NGUYỄN THÁI HÙNG