VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN A

0
12

Tin Mừng thánh Mátthêu 16,21-27

21 Từ lúc đó, Đức Giêsu Ki-tô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại.22 Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy! “23 Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phê-rô: “Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”

24 Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.25 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy.26 Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?

27 “Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm

I. HÌNH TÔ MÀU  

*Chủ đề của hình này là gì?

… … … … … … … … … … … … …

*Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Mátthêu 16,24

… … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … …

II. TRẮC NGHIỆM

01. Đức Giêsu tỏ cho các môn đệ Người phải đi đâu, phải chịu nhiều đau khổ, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại? (Mt 16,22)

a. Về làng Nadarét.

b. Giêrusalem.

c. Thành Caphácnaum.

d. Làng Cana.

02. “Xin Thiên Chúa thương Thầy, đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy”. Đây là lời của ai? (Mt 16,22)

a. Ông Gioan.

b. Ông Tôma.

c. Ông Phêrô.

d. Ông Giuđa Ítcariốt.

03. Đây là điều kiện để theo Thầy Giêsu (Mt 17,24)

a. Phải vác thập giá mình.

b. Phải từ bỏ chính mình.

c. Phải làm việc tông đồ.

d. Chỉ a và b đúng.

04. Ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ thế nào? (Mt 17,25)

a. Được Cha Thầy yêu mến.

b. Được hưởng phúc Nước Trời.

c. Tìm được mạng sống ấy.

d. Được sống với Chúa.

05. Đức Giêsu nói: “Vì nếu người ta được cả … … … mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? (Mt 17,26)

a. Thế giới.

b. Thế gian.

c. Loài người.

d. Mọi phú quý trần gian.

III.  Ô CHỮ

Những gợi ý :

01. Muốn theo Đức Giêsu phải vác cái gì của mình mà theo? (Mt 17,24)

02. Tại Giêrusalem, Đức Giêsu sẽ chịu nhiều đau khổ do người này? (Mt 17,21)

03. Tại Giêrusalem, Đức Giêsu sẽ chịu nhiều đau khổ, rồi bị giết chết và ngày thứ 3 sẽ thế nào? (Mt 17,21)

04. Đức Giêsu tỏ cho các môn đệ Người phải đi đâu, phải chịu nhiều đau khổ, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại? (Mt 16,22)

05. Đức Giêsu nói với ông Phêrô, tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của ai? (Mt 17,23)

06. “Xin Thiên Chúa thương Thầy, đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy”. Đây là lời của ai? (Mt 16,22)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Ai muốn theo thầy,phải từ bỏ chính mình,vác thập giá mình mà theo”. Tin Mừng thánh Mátthêu 16,24

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 22 TN A

I. HÌNH TÔ MÀU  

*Chủ đề :

Vác Thập Giá

* Tin Mừng thánh Mátthêu 16,24:

“Ai muốn theo Thầy,phải từ bỏ chính mình,vác thập giá mình mà theo.

II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM

01. b. Giêrusalem (Mt 16,22)

02. c. Ông Phêrô (Mt 16,22)

03. d. Chỉ a và b đúng (Mt 17,24)

04. c. Tìm được mạng sống ấy (Mt 17,25)

05. b. Thế gian (Mt 17,26)

III.  Lời giải đáp Ô CHỮ

01. Thập giá (Mt 17,24)

02. Kỳ mục (Mt 17,21)

03. Sống lại (Mt 17,21)

04. Giêrusalem (Mt 16,22)

05. Thiên Chúa (Mt 17,23)

06. Phêrô (Mt 16,22)

Hàng dọc: Hy Sinh

Gb. Nguyễn Thái Hùng