VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN C

0
50

Tin Mừng thánh Luca 12,49-53

Thái độ của Đức Giê-su trước cuộc Thương Khó
49 “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!50 Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!

Thầy đến để gây chia rẽ (Mt 10,34 -36)
51 “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ.52 Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba.53 Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng.”

I. HÌNH TÔ MÀU


* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết lại câu TM thánh Luca 12,49
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

01. Đức Giêsu nói Thầy đã đến ném lửa vào đâu? (Lc 12,49)
a. Hỏa ngục
b. Gia đình
c. Mặt đất
d. Xã hội

02. Đức Giêsu khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất việc gì? (Lc 12,50)
a. Rao giảng cho mọi dân mọi nước
b. Một phép rửa phải chịu
c. Tụ họp mọi người lại
d. Cả a, b và c đúng

03. Anh em tưởng Thầy đến đây để làm gì? (Lc 12,51)
a. Ban niềm vui cho trái đất
b. Ban hòa bình cho trái đất sao?
c. Ban ơn cứu độ cho những ai tin
d. Ban sự giải thoát

04. Đức Giêsu đến để gây gì? (Lc 12,51)
a. Sự chia rẽ
b. Lòng hận thì
c. Hạnh phúc đích thực
d. Con đường thờ phượng Thiên Chúa duy nhất.

05. Trong một nhà có bao nhiêu người chia rẻ nhau vì tin vào Đức Giêsu? (Lc 12,52)
a. 2 người
b. 3 người
c. 4 người
d. 5 người
III. Ô CHỮ


Những gợi ý

01. Đức Giêsu nói Thầy đã đến ném lửa vào đâu? (Lc 12,49)

02. Đây là điều Đức Giêsu phải chịu? (Lc 12,50)

03. Đây là điều các môn đệ tưởng Đức Giêsu đến để ban cho trái đất. (Lc 12,51)

04. Ai đã đến ném lửa vào mặt đất? (Lc 12,49)

05. Thầy đã đến ném lửa … … … mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. (Lc 12,49)

06. Đức Giêsu ném gì vào mặt đất? (Lc 12,49)

07. Trong nhà có bao nhiêu người chống lại nhau? (Lc 12,52)

08. Mẹ chồng chống lại ai? (Lc 12,53)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì? 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!
Tin Mừng thánh Luca 12,49

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 20 TN B

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề :
Đức Giêsu ném lửa

*  Tin Mừng thánh Luca 12,49 :

49 “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!

II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM

01. c. Mặt đất (Lc 12,49)
02. b. Một phép rửa phải chịu (Lc 12,50)
03. b. Ban hòa bình cho trái đất sao? (Lc 12,51)
04. a. Sự chia rẽ (Lc 12,51)
05. d. 5 người (Lc 12,52)

III. Lời giải đáp Ô CHỮ

01. Mặt đất (Lc 12,49)
02. Phép rửa (Lc 12,50)
03. Hòa bình (Lc 12,51)
04. Đức Giêsu (Lc 12,49)
05. Vào (Lc 12,49)
06. Lửa (Lc 12,49)
07. Năm (Lc 12,52)
08. Nàng dâu (Lc 12,53)

Hàng dọc : Đứng vững

NGUYỄN THÁI HÙNG