VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN- C

0
31

Tin Mừng thánh Luca 10, 38-42

Hai chị em Mác-ta và Ma-ri-a

38 Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà.39 Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy.40 Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay! “41 Chúa đáp: “Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá!42 Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.”

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca 10,39
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

01. Ai đã đón tiếp Đức Giêsu vào nhà mình? (Lc 10,38)
a. Cô Susanna
b. Cô Mácta
c. Ông Phêrô
d. Ông Simon

02. Ai ngồi nghe Đức Giêsu dạy? (Lc 10,39)
a. Các kinh sư
b. Các thượng tế
c. Cô Mácta
d. Cô Maria

03. Đây là lời cô Mácta nói với Đức Giêsu: (Lc 10,40)
a. Thầy không để ý tôi sao
b. Em con để mình con phục vụ
c. Thầy bảo nó giúp con một tay
d. Cả a, b và c đúng

04. Ai lo việc phục vụ Đức Giêsu và các môn đệ? (Lc 10,40)
a. Cô maria
b. Cô Mácta
c. Cô Gioanna
d. Cô Anna

05. Đức Giêsu nhận xét về cô Maria thế nào? (Lc 10,42)
a. Đã chọn phần tốt nhất
b. Lo lắng phục vụ vất vả
c. Băn khoăn nhiều việc
d. Nhiệt tình phục vụ

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

01. Cô Mácta nói Đức Giêsu bảo Maria làm gì? (Lc 10,40)

02. Cô Mácta lo việc gì? (Lc 10,40)

03. Ai lo việc phục vụ Đức Giêsu và các môn đệ?(Lc 10,40)

04. Ai ngồi nghe Đức Giêsu dạy? (Lc 10,39)

05. Cô Maria ngồi dưới chân ai nghe người giảng dạy? (Lc 10,39)

06. Đức Giêsu nhận xét về cô Maria đã chọn phần gì? (Lc 10,42)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

Maria đã chọn phần tốt nhất
và sẽ không bị lấy đi.”
Tin Mừng thánh Luca 10,42b

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 16 TN C

I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề : Lắng nghe lời Thầy

* Câu Tin Mừng thánh Luca 10,39

Cô Maria cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy

II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM

01. b. Cô Mácta (Lc 10,38)
02. d. Cô Maria (Lc 10,39)
03. d. Cả a, b và c đúng (Lc 10,40)
04. b. Cô Mácta (Lc 10,40)
05. a. Đã chọn phần tốt nhất (Lc 10,42

III. Lời giải đáp Ô CHỮ

01. Giúp con (Lc 10,40)
02. Phục vụ (Lc 10,40)
03. Mácta (Lc 10,40)
04. Maria (Lc 10,39)
05. Đức Giêsu (Lc 10,39)
06. Tốt nhất (Lc 10,42)

Hàng dọc : Ưu tiên

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG