VUI HỌC THÁNH KINH LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

0
126

Tin Mừng thánh Gioan 14,15-16. 23b-26

1052016213253937

15 Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.16 Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi.

23 Đức Giê-su đáp: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.24 Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy.25 Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em.26 Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.

 1. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu TM thánh Gioan 14,26

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1. TRẮC NGHIỆM
 1. Đức Giêsu xin Chúa Cha ban gì cho các môn đệ? (Ga 14, 16)
 2. Một Đấng Bảo Trợ
 3. Sự bình an
 4. Lòng can đảm
 5. Lòng nhiệt thành
 1. Ai yêu mến Thầy thì sẽ làm gì? (Ga 14,23)
 2. Đi loan báo Tin Mừng cho mọi người
 3. Giữ lời Thầy
 4. Làm được những điều lạ lùng
 5. Chỉ a và c đúng
 1. Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ làm gì cho người ấy? (Ga 14,23)
 2. Thưởng ban Nước Trời
 3. Yêu mến
 4. Ban sự sống đời đời
 5. Gìn giữ
 1. Đấng Bảo Trợ là ai? (Ga 14,26)
 2. Các Thiên thần
 3. Các ngôn sứ
 4. Thánh Thần
 5. Các Tổng lãnh Thiên thần
 1. Thánh Thần sẽ làm gì cho anh em? (Ga 14,25)
 2. Làm cho anh em nhớ lại mọi điều thầy đã nói với anh em
 3. Dạy anh em mọi điều
 4. Dạy anh em làm những điều lạ lùng
 5. Chỉ a và b đúng

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

 1. Đức Giêsu xin Chúa Cha ban gì cho các môn đệ? (Ga 14,16)
 1. Đấng bảo trợ được ai sai đến? (Ga 14,26)
 1. Đấng Bảo Trợ sẽ làm cho anh em nhớ lại những gì Thầy đã nói với anh em? (Ga 14,26)
 1. Đấng Bảo Trợ là ai? (Ga 14,26)
 1. Nếu anh em yêu mến Thầy anh em sẽ giữ các điều gì của Thầy? (Ga 14,15)
 1. Chúa cha sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ đến ở với anh em bao lâu? (Ga 14,16)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 1. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

23 “Ai yêu mến Thầy,  thì sẽ giữ lời Thầy. Tin Mừng thánh Gioan 14,23

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

 1. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề

Chúa Thánh Thần hiện xuống

* Câu Tin Mừng thánh Gioan 14,26

26 Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.

 1. TRẮC NGHIỆM
 1. a. Một Đấng Bảo Trợ (Ga 14,16)
 2. b. Giữ lời Thầy (Ga 14,23)
 3. b. Yêu mến (Ga 14,23)
 4. c. Thánh Thần (Ga 14,26)
 5. d. Chỉ a và b đúng (Ga 14,25)

III. Ô CHỮ

 1. Đấng Bảo Trợ (Ga 14,16)
 2. Chúa Cha (Ga 14,26)
 3. Mọi điều (Ga 14,26)
 4. Thánh Thần (Ga 14,26)
 5. Điều răn (Ga 14,15)
 6. Luôn (Ga 14,16)

Hàng dọc : Bảo Trợ

NGUYỄN THÁI HÙNG