VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM B

0
104

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM B

Tin Mừng thánh Gioan 1,6-8.19-28

TIN MỪNG

6 Có một người được Thiên Chúa sai đến,
tên là Gio-an.

7 Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng,
để mọi người nhờ ông mà tin.

8 Ông không phải là ánh sáng,
nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.

19 Và đây là lời chứng của ông Gio-an, khi người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông: “Ông là ai? “20 Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: “Tôi không phải là Đấng Ki-tô.”21 Họ lại hỏi ông: “Vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Ê-li-a không? ” Ông nói: “Không phải.” – “Ông có phải là vị ngôn sứ chăng? ” Ông đáp: “Không.”22 Họ liền nói với ông: “Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông? “23 Ông nói: Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ I-sai-a đã nói.24 Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pha-ri-sêu.25 Họ hỏi ông: “Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Ki-tô, cũng không phải là ông Ê-li-a hay vị ngôn sứ? “26 Ông Gio-an trả lời: “Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết.27 Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người.”28 Các việc đó đã xảy ra tại Bê-ta-ni-a, bên kia sông Gio-đan, nơi ông Gio-an làm phép rửa.

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Gioan 1,7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

01. Có 1 người được Thiên Chúa sai đến để làm chứng về ánh sáng là ai? (Ga 1,6-7)
a. Đức Giêsu.
b. Ông Môsê.
c. Ông Ápraham.
d. Ông Gioan.

02. Ông Gioan được Thiên Chúa sai đến để làm gì? (Ga 1,7)
a. Làm chứng về ánh sáng.
b. Rao giảng Nước Trời.
c. Kêu gọi mọi người sám hối và tin vào Tin Mừng.
d. Chỉ a và c đúng.

03. Ông Gioan đến và làm chứng về ánh sáng để mọi người làm gì? (Ga 1,7)
a. Sám hối mà được cứu rỗi.
b. Nhờ ông mà tin.
c. Mọi người tin vào Nước Thiên Chúa đang hiển hiện.
d. Siêng năng cầu nguyện.

04. Đây là những người từ Giêrusalem được cử đến để hỏi ông Gioan? (Ga 1,19)
a. Các thượng tế.
b. Các thầy lêvi.
c. Các tư tế.
d. Chỉ b và c đúng.

05. Ông Gioan đã làm phép rửa tại đâu? (Ga 1,28)
a. Biển hồ Tibêria.
b. Sông Giođan.
c. Giếng Giacóp.
d. Hồ silôác.

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

01. Vị ngôn sứ được nhắc đến tên là gì? (Ga 1,21)

02. Người được Thiên Chúa sai đến tên là gì? (Ga 1,6)

03. Ông Gioan được Thiên Chúa sai đến để làm chứng về điều gì? (Ga 1,7)

04. “Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi”. Đây là lời của ngôn sứ nào? (Ga 1,23)

05. Ông Gioan đã làm phép rửa tại đâu? (Ga 1,28)

06. Ai đã sai ông Gioan đến để làm chứng về ánh sáng? (Ga 1,6)

07. Ông Gioan tuyên bố ngài không phải là ai? (Ga 1,20)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng,
để mọi người nhờ ông mà tin.”
Tin Mừng thánh Gioan 1,7

Lời giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM B

Tin Mừng thánh Gioan 1,6-8.19

I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề :
Ông Gioan Tẩy Giả

* Tin Mừng thánh Gioan 1,7
“Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng,
để mọi người nhờ ông mà tin.”

II. Trắc Nghiệm

01. d. Ông Gioan (Ga 1,6-7).
02. a. Làm chứng về ánh sáng (Ga 1,7).
03. b. Nhờ ông mà tin (Ga 1,7).
04. d. Chỉ b và c đúng (Ga 1,19).
05. b. Sông Giođan (Ga 1,28).

III. Ô Cchữ

01. Êlia (Ga 1,21).
02. Gioan (Ga 1,6)
03. Ánh sáng (Ga 1,7).
04.  Isaia  (Ga 1,23)
05. Giođan (Ga 1,28).
06. Thiên Chúa (Ga 1,6).
07. Đấng Kitô (Ga 1,20).

Hàng dọc: Ánh Sáng

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG