VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH A

0
44

Tin Mừng thánh Gioan 14,15-21

15 Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.

16 Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi.17 Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em.

18 Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em.19 Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống.20 Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em.21 Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.”

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?
…………………………………………………

* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Gioan 14,16
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

II. TRẮC NGHIỆM

01. Đức Giêsu nói: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em … …” (Ga 14,15)
a. Sẽ giữ các điều răn của Thầy.
b. Sẽ được chung hưởng hạnh phúc với Thầy
c. Sẽ thuộc vể Thầy
d. Sẽ được Cha Thầy chúc phúc.

02. Đấng Bảo Trợ mà Đức Giêsu xin Chúa Cha được gọi là gì? (Ga 14,17)
a. Thần khí sự thật
a. Ánh sáng thế gian
c. Nguồn ơn cứu độ
d. Sự sống vĩnh cửu.

03. Ai không thể đón nhận vì không thấy cũng chẳng biết Người? (Ga 14,17)
a. Các môn đệ
b. Thế gian
c. Các ngôn sứ
d. Các Ki tô hữu

04. “Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là … … … .” (Ga 14,21)
a. Người thuộc về Thầy
b. Người được chúa phúc
c. Kẻ yêu mến Thầy
d. Người đi theo Thầy.

05. “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha Thầy … … … .” (Ga 14,21)
a. Thương xót
b. Chúc phúc
c. Yêu mến
d. Cứu độ

III.  Ô CHỮ

Những gợi ý

01. “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha Thầy … …” (Ga 14, 21)

02. Những kẻ yêu mến Thầy là những người có và giữ các điều gì của Thầy ? (Ga 14,21)

03. Đáng Bảo Trợ sẽ ở với các môn đệ bao lâu? (Ga 14,16)

04. Đức Giêsu nói thầy sẽ không để anh em thế nào? (Ga 14,18)

05. Ai không thể đón nhận vì không thấy cũng chẳng biết Người? (Ga 14,17)

06. Tên gọi của Người được Đức Giêsu xin sẽ đến ở với anh em luôn mãi. (Ga 14,16)

07. Chẳng bao lâu nữa, ai sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống? (Ga 14,19)

08. Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi, đó là ai ? (Ga 14,17)

09. Đức Giêsu xin ai để Người ban cho anh em Đấng Bảo Trợ. (Ga 14,16)

10 . Ai yêu mến Thầy thì sẽ được ai yêu mến lại ? (Ga 14,20)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Ai có và giữ các điều răn của Thầy,kẻ ấy mới là kẻ yêu mến Thầy”.
Tin Mừng thánh Gioan 14,21

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 6  PHỤC SINH A

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề :
Chúa Giêsu giữa các môn đệ.

* Tin mừng thánh Gioan 14,16 :

Thầy sẽ xin Chúa Cha
và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi.

II.  TRẮC NGHIỆM

01. a. Sẽ giữ các điều răn của Thầy.(Ga 14,15)
02. a. Thần khí sự thật  (Ga 14,17)
03. b. Thế gian  (Ga 14,17)
04. c. Kẻ yêu mến Thầy  (Ga 14,21)
05. c. Yêu mến (Ga 14,21)

III.   Ô CHỮ

01. Yêu mến  (Ga 14, 21)
02. Điều Răn (Ga 14,21)
03. Luôn mãi (Ga 14,16)
04. Mồ côi (Ga 14,18)
05. Thế gian  (Ga 14,17)
06. Đấng Bảo Trợ (Ga 14,16)
07. Thế gian (Ga 14,19)
08. Thần Khí Sự Thật (Ga 14,17)
09. Chúa Cha (Ga 14,16)
10 Cha Thầy (Ga 14,20)

Hàng dọc : Yêu Mến Thầy

NGUYỄN THÁI HÙNG