VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG C

0
56

Tin Mừng thánh Luca 1,39-45

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG C

Đức Ma-ri-a viếng thăm bà Ê-li-sa-bét

39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa.40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét.41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần,42 liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?44 Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng.45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca 3,40
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

01. Đức Maria vội vã đi thăm ai? (Lc 1,40)
a. Bà Gioanna
b. Bà Êlisabét
c. Ông Giaia
d. Chị em Maria và Mácta

02. Thành nơi gia đình ông Dacaria cư ngụ thuộc chi tộc nào? (Lc 1,39)
a. Lêvi
b. Simêon
c. Giuđa
d. Dan

03. Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ. Đó là lời của ai? (Lc 1, 42)
a. Sứ thần Gáprien
b. Ông Dacaria
c. Bà Êlisabét
d. Ông Giuse

04. Bà Êlisabét gọi Đức Maria là gì? (Lc 1, 43)
a. Người phụ nữ được yêu quý
b. Thân mẫu Chúa tôi
c. Người được yêu quý
d. Mẹ của muôn người

05. Bà Êlisabét nói Đức Maria thật có phúc vì đã làm gì? (Lc 3,45)
a. Phó thác mọi sự trong tay Thiên Chúa
b. Tuân phục thánh ý Thiên Chúa
c. Tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói.
d. Cả a, b và c đúng

III. Ô CHỮ

Những gợi ý:

01. Sau khi gặp Đức Maria, bà Êlisabét tràn đầy gì? (Lc 1,41)

02. Ai đã thăm viếng bà Êlisabét? (Lc 1,39)

03. Thành thuộc chi tộc Giuđa nằm ở đâu? (Lc 1,39)

04. Bà Êlisabét nói người con của em đang cưu mang cũng được thế nào? (Lc 1,42)

05. Khi nghe lời Đức Maria chào, thì ai vui sướng nhảy lên trong bụng? (Lc 1,41)

06. Đức Maria đi thăm ai? (Lc 1,40)

07. Đức Maria được chúc phúc hơn mọi người nào? (Lc 1,42)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Tin Mừng thánh Luca 1,42

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG C

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề :
Tình yêu nở hoa
* Câu TM thánh Luca 3,40

40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét

II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM

01. b. Bà Êlisabét (Lc 1,40)
02. c. Giuđa (Lc 1,39)
03. c. Bà Êlisabét (Lc 1, 42)
04. b. Thân mẫu Chúa tôi (Lc 1, 43)
05. c. Tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói (Lc 3,45)

III. Lời giải đáp Ô CHỮ

01. Thánh Thần (Lc 1,41)
02. Bà Maria (Lc 1,39)
03. Miền núi (Lc 1,39)
04. Chúc phúc (Lc 1,42)
05. Đứa con (Lc 1,41)
06. Bà Êlisabét (Lc 1,40)
07. Phụ nữ (Lc 1,42)

Hàng dọc : Hân hoan

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG