Vui Học Thánh Kinh Chúa Nhật 31 Thường Niên- B

0
65

Điều răn đứng hàng đầu (Mt 23: 34 -40; Lc 10: 25 -28 )

28 Có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giê-su và những người thuộc nhóm Xa-đốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giê-su đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu? “29 Đức Giê-su trả lời: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất.30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.31 Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó.”32 Ông kinh sư nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác.33 Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.”34 Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu! ”

I. HÌNH TÔ MÀU

*Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Em hãy viết câu Tin Mừng thánh Máccô  12,30
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. TRẮC NGHIỆM

 

01. Đây là điều răn đứng đầu: (Mc 12,30)
a. Ngươi phải thờ cha kính mẹ
b. Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa, Thiên Chúa của người hết lòng, hết linh hồn
c. Ngươi không được giết người
d. Ngươi phải giữ ngày sabát

 

02. Ai đã hỏi Đức Giêsu về điều răn nào đứng đầu? (Mc 12,28b)
a. Vị thượng tế
b. Vị kinh sư
c. Người Xađốc
d. Người Hêrôđê

 

03. Điều răn thứ 2 là: (Mc 12,31)
a. Tôn kính Đức Chúa hết sức mình
b. Yêu người thân cận như chính mình
c. Chia sẻ cơm áo cho mọi người
d. Hãy yêu thương mọi người

 

04. Vị kinh sư nói yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi điều gì? (Mc 12,33)
a. Lễ phẩm
b. Lễ toàn thiêu và hy lễ
c. Lễ vật dâng tiến
d. Công đức đã làm

 

05. Với câu trả lời của vị kinh sư, Đức Giêsu nói gì? (Mc 12,35)
a. Ông thật là khôn ngoan
b. Ông sẽ được vào Nước Trời
c. Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu
d. Ông sẽ được hạnh phúc
III. Ô CHỮ


Những gợi ý

 

01. Với với Thiên Chúa, chúng ta phải yêu mến Ngài thế nào? (Mc 12,30)

 

02. Chúng ta phải yêu mến ai hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực? (Mc 12,30)

 

03. Yêu ai như chính mình? (Mc 12,33)

 

04. Vị kinh sư nói yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi điều gì? (Mc 12,33)

 

05. Đối với Thiên Chúa, chúng ta phải làm gì hết lòng, hết trí khôn? (Mc 12,33)

 

06. Đức Giêsu nhận xét câu trả lời của vị kinh sư thế nào? (Mc 12,34)

 

07. Ai dạy chúng ta, phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, … … … và yêu người thân cận như chính mình? (Mc 12,29-30)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

Yêu mến Thiên Chúa hết lòng,
hết trí khôn, hết sức lực,
và yêu người thân cận như chính mình
Tin Mừng thánh Máccô  12,33

 

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 31 TN B

Tin Mừng thánh Máccô  12,28b-34

I. HÌNH TÔ MÀU

*Chủ đề :
Điều răn thứ nhất

* Câu Tin Mừng thánh Máccô  12,30
30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.

 

II. TRẮC NGHIỆM

 

01. b. Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa, Thiên Chúa của người hết lòng, hết linh hồn (Mc 12,30)
02. b. Vị kinh sư (Mc 12,28b)
03. b. Yêu người thân cận như chính mình (Mc 12,31)
04. b. Lễ toàn thiêu và hy lễ (Mc 12,33)
05. c. Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu (Mc 12,35)

 

III. Ô CHỮ

 

01. Hết lòng (Mc 12,30)
02. Thiên Chúa (Mc 12,30)
03. Người thân cận(Mc 12,33)
04. Lễ toàn thiêu  (Mc 12,33)
05. Yêu mến (Mc 12,33)
06. Khôn ngoan (Mc 12,34)
07. Đức Giêsu (Mc 12,29-30)

 

Hàng dọc : LUẬT MỚI

 

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG