VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN C

0
36

Tin Mừng thánh Luca 18,1-8
Dụ ngôn quan toà bất chính và bà goá quấy rầy
1 Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí.2 Người nói: “Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì.3 Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: “Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho.4 Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng: “Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì,5 nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc.”
6 Rồi Chúa nói: “Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó!7 Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi? 8Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? “

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết lại câu TM thánh Luca 18,4a-5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. TRẮC NGHIỆM
01. Đức Giêsu dạy cho các môn đệ cầu nguyện thế nào? (Lc 18,1)
a. Cầu nguyện luôn
b. Không được nản chí
c. Phải nói nhiều lời
d. Chỉ a và b đúng
02. Vị quan tòa trong thành kia có thái độ sống thế nào? (Lc 18,2)
a. Chẳng coi ai ra gì
b. Chẳng kinh sợ Thiên Chúa
c. Đàn áp người dân
d. Chỉ a và b đúng
03. Ai đến với vị quan tòa xin minh xét cho mình? (Lc 18,3)
a. Vị Luật sĩ
b. Viên Tư tế
c. Bà góa
d. Người chăn chiên
04. Thiên Chúa sẽ làm gì cho những kẻ Người đã tuyển chọn ngày đêm hằng kêu cứu với Người? (Lc 18,8)
a. Người sẽ mau chóng minh xét cho họ
b. Người sẽ đến cứu vớt họ
c. Người sẽ tôn vinh họ
d. Cả a, b và c đúng
05. Khi Con Người ngự đến, liệu người còn thấy điều gì trên mặt đất nữa chăng? (Lc 18,8)
a. Con người
b. Lòng tin
c. Các môn đệ
d. Tội lỗi
III. Ô CHỮ


Những gợi ý:
01. Với Thiên Chúa, vị quan tòa này có tấm lòng gì? (Lc 18,2)

02. Khi Con Người ngự đến, liệu người còn thấy điều gì trên mặt đất nữa chăng? (Lc 18,8)

03. Ai sẽ minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với người? (Lc 18,7)

04. Khi ai ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? (Lc 18,8)

05. Vị quan tòa trong dụ ngôn là người thế nào? (Lc 18,6)

06. Với vị quan tòa, bà góa này đã làm gì?(Lc 18,5)

07. Ai đã kể dụ ngôn quan tòa bất chính và bà góa quấy rầy mãi để dạy các môn đệ phải cầu nguyện luôn? (Lc 18,1)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao?
Tin Mừng thánh Luca 18,7

Lời giải đáp  VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 29 TN C

I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề :Sự kiên trì
*  Câu TM thánh Luca 18,4a-5 :
“Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì,5 nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc.”
II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM
01. d. Chỉ a và b đúng (Lc 18,1)
02. d. Chỉ a và b đúng (Lc 18,2)
03. c. Bà góa (Lc 18,3)
04. a. Người sẽ mau chóng minh xét cho họ (Lc 18,8)
05. b. Lòng tin (Lc 18,8)
III. Lời giải đáp Ô CHỮ
01. Chẳng kính sợ (Lc 18,2)
02. Lòng tin (Lc 18,8)
03. Thiên Chúa (Lc 18,7)
04. Con Người (Lc 18,8)
05. Bất chính (Lc 18,6)
06. Quấy rầy mãi (Lc 18,5)
07. Đức Giêsu (Lc 18,1)
Hàng dọc : Kiên trì

NGUYỄN THÁI HÙNG