VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN- C

0
43

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 27 TN C

Tin Mừng thánh Luca  17,5-10
Sức mạnh của lòng tin
5 Các Tông Đồ thưa với Chúa Giê-su rằng: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con.”6 Chúa đáp: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: “Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc”, nó cũng sẽ vâng lời anh em

Phục vụ cách khiêm tốn
7 “Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: “Mau vào ăn cơm đi”,8 chứ không bảo: “Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau! ?9 Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao?10 Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.”

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết lại câu TM thánh Luca 17,6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM
01. Các tông đồ xin gì cùng Đức Giêsu? (Lc 17,5)
a. Xin thương xót chúng con
b. Xin thêm lòng tin cho chúng con
c. Xin cứu vớt chúng con
d. Xin an ủi chúng con

02. Đức Giêsu bảo : nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt gì? (Lc 17,6)
a. Hạt đậu
b. Hạt cải
c. Hạt bắp
d. Hạt cát

03. Đức Giêsu nói tới cây gì? (Lc 17,6)
a. Cây nho
b. Cây vả
c. Cây dâu
d. Cây chà là

04. Người đầy tớ trong câu chuyện làm gì? (Lc 17,7)
a. Trồng nho
b. Đi cày
c. Chăn chiên
d. Chỉ b và c đúng

05. Khi đã làm xong tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đây tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm gì? (Lc 17,10)
a. Việc bổn phận đấy thôi
b. Theo lời dạy của các ngôn sứ
c. Theo luật đòi hỏi
d. Những gì mình có thể làm
 

III. Ô CHỮ

Những gợi ý:

01. Các tông đồ xin thêm điều gì cùng Đức Giêsu? (Lc 17,5)

02. Ai xin Đức Giêsu thêm lòng tin cho mình? (Lc 17,5)

03. Khi đã làm xong tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đây tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm điều gì? (Lc 17,10)

04. Nếu anh em có lòng tin bằng hạt cải, hãy bảo cây dâu này xuống biển kia mà mọc, nó sẽ thế nào? (Lc 17,6)

05. Đức Giêsu bảo : nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt gì? (Lc 17,6)

06. Các tông đồ xin ai thêm đức tin cho mình?(Lc 17,5)

07. Người đầy tớ đi đâu về? (Lc 17,7)
Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này:“Hãy bật rễ lên,xuống dưới biển kia mà mọc”,nó cũng sẽ vâng lời anh em.”
Tin Mừng thánh Luca 17,6

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 27 TN C

I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề :Sức mạnh của lòng tin
* Câu TM thánh Luca 17,6 : 6 “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: “Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc”, nó cũng sẽ vâng lời anh em.

II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM
01. b. Xin thêm lòng tin cho chúng con (Lc 17,5)
02. b. Hạt cải (Lc 17,6)
03. c. Cây dâu (Lc 17,6)
04. d. Chỉ b và c đúng (Lc 17,7)
05. a. Việc bổn phận đấy thôi (Lc 17,10)

III. Lời giải đáp Ô CHỮ
01. Lòng tin (Lc 17,5)
02. Tông đồ (Lc 17,5)
03. Bổn phận (Lc 17,10)
04. Vâng lời (Lc 17,6)
05. Hạt cải (Lc 17,6)
06. Chúa Giêsu (Lc 17,5)
07. Chăn chiên (Lc 17,7)

Hàng dọc : Lòng tin

NGUYỄN THÁI HÙNG