Vui học Thánh Kinh Chúa Nhật 24 Thường Niên- B

0
78
 

Tin Mừng thánh Máccô  8,27-35

27 Đức Giê-su và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ: “Người ta nói Thầy là ai? “28 Các ông đáp: “Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó.”29 Người lại hỏi các ông: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? ” Ông Phê-rô trả lời: “Thầy là Đấng Ki-tô.”30 Đức Giê-su liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người.

31 Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại.32 Người nói rõ điều đó, không úp mở. Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người.33 Nhưng khi Đức Giê-su quay lại, nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phê-rô: “Xa-tan! lui lại đàng sau Thầy! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”

34 Rồi Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.35 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.

I. HÌNH TÔ MÀU

*Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Em hãy viết câu Tin Mừng thánh Máccô  8,31
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

01. Dân chúng nói Đức Giêsu là ai? (Mc 7,28)
a. Một vị ngôn sứ
b. Ông Gioan Tẩy giả
c. Ông Êlia
d. Cả a, b và c đúng

02. Ai đã tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô? (Mc 7,29)
a. Ông Gioan
b. ÔngTôma
c. Ông Phêrô
d. Ông Phaolo

03. Đức Giêsu nói: Con Người sẽ chịu nhiều đau khổ và bị ai giết chết? (Mc 7,31)
a. Dân ngoại
b. Các kỳ mục
c. Thượng tế
d. Chỉ b và c đúng

04. Khi biết được Thầy sẽ chịu nhiều đau khổ, sẽ bị giết chết, ai đã trách người? (Mc 7,32)
a. Ông Gioan
b. ÔngTôma
c. Ông Phêrô
d. Ông Giuđa

05. Đây là điều kiện để theo Đức Giêsu? (Mc 7,34)
a. Vác thập giá mình
b. Từ bỏ chính mình
c. Sống vui vẻ với mọi người
d. Chỉ a và b đúng

III. Ô CHỮ


Những gợi ý

01. Đức Giêsu nói với các môn đệ: Con Người sẽ phải chịu nhiều điều gì? (Mc 7,31)

02. Con Người phải chịu nhiều đau khổ, bị loại bỏ, bị giết chết và sau 3 ngày sẽ thế nào? (Mc 7,31)

03. Đức Giêsu dạy: Ai liều mất mạng sống vì tôi và vì điều gì thì sẽ cứu được mạng sống ấy? (Mc 7,35)

04. Chúng ta phải vác cái gì của mình mà theo Đức Giêsu? (Mc 7,34)

05. Ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là gì? (Mc 7,29)

06. Ông Phêrô tuyên xưng ai là Đấng Kitô? (Mc 7,29)

07. Dân chúng nói Đức Giêsu là một trong những người nào? (Mc 7,28)

08. Ai đã tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô? (Mc 7,29)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Ai muốn theo tôi,
phải từ bỏ chính mình,
vác thập giá mình mà theo”.
Tin Mừng thánh Máccô  8,34b

 

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 24 TN B

Tin Mừng thánh Máccô  8,27-35

I. HÌNH TÔ MÀU

*Chủ đề :
Đức Giêsu loan báo cuộc thương khó của Ngài.

* Câu Tin Mừng thánh Máccô  8,31
31 Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại.

II. TRẮC NGHIỆM

01. d. Cả a, b và c đúng (Mc 7,28)
02. c. Ông Phêrô (Mc 7,29)
03. d. Chỉ b và c đúng (Mc 7,31)
04. c. Ông Phêrô (Mc 7,32)
05. d. Chỉ a và b đúng (Mc 7,34)

III. Ô CHỮ

01. Đau khổ (Mc 7,31)
02. Sống lại (Mc 7,31)
03. Tin mừng (Mc 7,35)
04. Thập giá (Mc 7,34)
05. Đấng Kitô (Mc 7,29)
06. Đức Giêsu (Mc 7,29)
07. Gioan Tẩy giả (Mc 7,28)
08. Phêrô (Mc 7,29)

Hàng dọc : ĐẤNG KITÔ

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG