VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY NĂM A

0
222

TIN MỪNG

1 Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao.2 Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng.

3 Và bỗng các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người.4 Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: “Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.”5 Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người! “6 Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất.7 Bấy giờ Đức Giê-su lại gần, chạm vào các ông và bảo: “Chỗi dậy đi, đừng sợ! “8 Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giê-su mà thôi.

9 Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông rằng: “Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy.”

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Mátthêu 17,2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

01. Những môn đệ được Đức Giêsu đem theo mình khi Ngài Hiển Dung trên núi là ai? (Mt 17,1)

a. Ông Phêrô – Giacôbê – Gioan

b. Ông Tôma – Giacôbê – Gioan

c. Ông Phêrô – Tôma – Gioan

02. Vị ngôn sứ đã đàm đạo với Đức Giêsu.(Mt 17,3)

a. Ngôn sứ Êlia

b. Ngôn sứ Mikha

c. Ngôn sứ Giôna

d. Ngôn sứ Hôsê

03. “Lạy Ngài, chúng con ở đây thì thật là hay”. Đây là lời của ai? (Mt 17,4)

a. Môn đệ Gioan

b. Môn đệ Phêrô

c. Môn đệ Giacôbê

d. Môn đệ Tôma

04. Nhà lập pháp đã đàm đạo với Chúa Giêsu.(Mt 17,3)

a. Ông Giosuê

b. Ông Gamaliên

c. Ông Giuse

d. Ông Môsê

05. “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về người, các ngươi … … … .” (Mt 17,5)

a. Hãy vâng nghe lời Người

b. Hãy đi theo Người

c. Hãy tùng phục Người

d. Hãy làm môn đệ Người

III. Ô CHỮ

CHÚA NHẬT 2  MÙA CHAY A

Những gợi ý

01. Môn đệ được Đức Giêsu đem theo mình khi Ngài Hiển Dung trên núi. (Mt 17,1)

02. Khi nghe tiếng phán từ đám mây, các môn đệ có thái độ thế nào? (Mt 7,5)

03. Vị ngôn sứ đã đàm đạo với Đức Giêsu. (Mt 17,3)

04. Môn đệ được Đức Giêsu đem theo mình khi Ngài Hiển Dung trên núi. (Mt 17,1)

05. Sau khi kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất, Đức Giêsu lại gần, chạm vào các ông và bảo “… … … , đừng sợ”. (Mt 17,7)

06. “Đây là … … … của Ta, Ta hài lòng về Người”. (Mt 17,5)

07. Khi Đức Giêsu biến hình đổi dạng, y phục của người trở nên trắng tinh như gì ? (Mt 17,2)

08. Người đã dẫn các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê lên núi cao và biến hình đổi dạng trước mặt các ông. (Mt 17,1)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Đây là Con yêu dấu của Ta,

Ta hài lòng về Người”

Tin mừng thánh Mátthêu 17,5

Lời giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY A

I. TÔ MÀU

* Chủ đề :

Chúa Hiển Dung

* Câu Tin mừng thánh Mátthêu 17,2

Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời,

và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng.

II. TRẮC NGHIỆM

01. a. Ông Phêrô – Giacôbê – Gioan (Mt 17,1)

02. a. Ngôn sứ Êlia (Mt 17,3)

03b. Môn đệ Phêrô (Mt 17,4)

04. d. Ông Môsê (Mt 17,3)

05. a. Hãy vâng nghe lời Người (Mt 17,5)

III. Ô CHỮ

01. Phêrô (Mt 17,1)

02. Kinh hoàng (Mt 7,5)

03. Êlia (Mt 17, 3)

04. Gioan (Mt 17,1)

05. Chỗi dậy đi (Mt 17,7)

06. Con yêu dấu (Mt 17,5)

07. Ánh sáng (Mt 17,2)

08. Đức Giêsu (Mt 17,1)

Hàng dọc : Hiển Dung

NGUYỄN THÁI HÙNG