VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY C

0
42

CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY C

Tin Mừng thánh Luca  9,28b-36

Đức Giê-su hiển dung (Mt 17: 1-8; Mc 9:2-8)

28 Khoảng tám ngày sau khi nói những lời ấy, Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê.29 Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà.30 Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a.31 Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem.32 Còn ông Phê-rô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-su, và hai nhân vật đứng bên Người.33 Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giê-su, ông Phê-rô thưa với Người rằng: “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” Ông không biết mình đang nói gì.34 Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ.35 Và từ đám mây có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người! “36 Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giê-su. Còn các môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy.

 1. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca  9,32b

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1. TRẮC NGHIỆM
 1. Đây là những môn đệ đã chứng kiến việc Đức Giêsu hiển dung? (Lc 4,28)
 2. Ông Phêrô
 3. Ông Giacôbê
 4. Ông Gioan
 5. Cả a, b và c đúng
 1. Đang khi Đức Giêsu cầu nguyện, y phục người thế nào? (Lc 4,29)
 2. Ánh vàng rực rỡ
 3. Trắng tinh chói lòa
 4. Đỏ hồng chói lọi
 5. Cả a, b và c đúng
 1. Những ai hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu? (Lc 4,30)
 2. Ông Adam và Êlia
 3. Ông Môsê và Ápraham
 4. Ông Êlia và Môsê
 5. Ông Môsê và Nôê
 1. Ông Môsê và ông Êlia hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu về việc gì? (Lc 4,31)
 2. Sự vinh quang tỏ hiện của con Thiên Chúa
 3. Ngày giải thoát dân tộc Ítraen đã đến
 4. Về cuộc xuất hành của Đức Giêsu sắp hoàn thành tạiGiêrusalem
 5. Về các phép lạ của Đức Giêsu
 1. Tiếng phán từ đám mây thế nào? (Lc 4,35)
 2. Đây là con Ta yêu dấu, rất đẹp lòng Ta mọi đàng
 3. Đây là con Ta yêu dấu, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người
 4. Người là Đức Chúa, hãy thờ phượng Người
 5. Người là Đấng cứu độ, các ngươi hãy theo Người

III. Ô CHỮ

 1. Ông Môsê và ông Êlia hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu về việc gì Đức Giêsu sắp hoàn thành tại Giêrusalem? (Lc 4,31)
 1. Ai hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu? (Lc 4,30)
 1. Ai hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu? (Lc 4,30)
 1. Khi hiển dung, y phục của Đức Giêsu trở nên thế nào? (Lc 4,29)
 1. Đang lúc cầu nguyện, điều gì nơi Đức Giêsu đổi khác? (Lc 4,29)
 1. Nơi Đức Giêsu sẽ hoàn thành cuộc xuất hành của người là đâu? (Lc 4,31)
 1. Đây là môn đệ đã chứng kiến việc Đức Giêsu hiển dung? (Lc 4,28)
 1. Ai đưa các môn đệ lên núi và tỏ hiện vinh quang cho các ông thấy? (Lc 4,28)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 1. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 “Đây là Con Ta,

 người đã được Ta tuyển chọn,

hãy vâng nghe lời Người! “

Tin Mừng thánh Luca  9,35

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY C

 1. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề :

Cuộc Hiển Dung

* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca  9,32b

Các ông nhìn thấy

vinh quang của Đức Giê-su,

và hai nhân vật đứng bên Người.

 1. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM
 1. d. Cả a, b và c đúng (Lc 4,28)
 2. b. Trắng tinh chói lòa (Lc 4,29)
 3. c. Ông Êlia và Môsê (Lc 4,30)
 4. c. Về cuộc xuất hành của Đức Giêsu sắp hoàn thành tạiGiêrusalem (Lc 4,31)
 5. b. Đây là con Ta yêu dấu, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người (Lc 4,35)

III. Lời giải đáp Ô CHỮ

 1. Xuất hành (Lc 4,31)
 2. Êlia (Lc 4,30)
 3. Môsê (Lc 4,30)

04 Trắng tinh (Lc 4,29)

 1. Dung mạo (Lc 4,29)
 2. Giêrusalem (Lc 4,31)
 3. Gioan (Lc 4,28)
 4. Đức Giêsu (Lc 4,28)

Hàng dọc : Hiển dung

NGUYỄN THÁI HÙNG

http://vuihocthanhkinh.blogspot.com/