VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN A

0
88

Tin Mừng thánh Mátthêu 13,1-23

Hôm ấy, Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ.2 Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ.3 Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều.

4 Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất.5 Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều; nó mọc ngay, vì đất không sâu;6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô.7 Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt.8 Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục.9 Ai có tai thì nghe.”

10 Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giêsu rằng: “Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? “11 Người đáp: “Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không.12 Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất.13 Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu.14 Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ I-sai-a, rằng: Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy;15 vì lòng dân này đã ra chai đá: chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành.

16 “Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe.17 Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.

18 “Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống.19 Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường.20 Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận.21 Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời: khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay.22 Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì.23 Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục.”

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?

… … … … … … … … … … … … …

* Bạn hãy viết câu TM thánh Mátthêu 13,4a.5a.7a.8a.

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … …

II. TRẮC NGHIỆM

01. Đây là thứ tự những hạt giống rơi xuống khi gieo vãi: (Mt 13,1-9)

a. Vệ đường – sỏi đá – bụi gai – đất tốt.

b. Đất tốt – vệ đường – sỏi đá – bụi gai.

c. Sỏi đá – vệ đường – bụi gai – đất tốt.

02. Những kẻ đã được gieo bên vệ đường là những ai? ( Mt 13,19)

a. Những người chăm chỉ lắng nghe Lời Chúa.

b. Những người nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu.

c. Những người thực hành Lời Chúa.

d. Những người không chấp nhận Lời Chúa.

03. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời liền vấp ngã ngay, đó là những kẻ được gieo ở đâu? ( Mt 13,20)

a. Những kẻ được gieo bên vệ đường.

b. Những kẻ được gieo trên nơi sỏi đá.

c. Những kẻ được gieo vào bụi gai.

d. Những kẻ được gieo trên đất tốt.

04. Những kẻ được gieo vào bụi gai, đó là những kẻ nghe Lời, nhưng sự gì đã bóp nghẹt Lời, khiến Lời không sinh hoa kết quả? ( Mt 13,22)

a. Gian nan.

b. Thử thách.

c. Nỗi lo lắng sự đời.

d.Quỷ dữ cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy.

05. Những kẻ được gieo trên đất tốt là ai? (Mt 13,23)

a. Những kẻ đón nhận Lời Chúa.

b. Những kẻ nghe Lời và hiểu.

c. Những người nghèo khó.

d. Những người dc Đức Giêsu kêu gọi.

III.  Ô CHỮ

 

Những gợi ý

01. Người đã giảng dạy dụ ngôn người gieo giống là ai? (Mt 13,1)

02. Những hạt rơi xuống vệ đường thì bị con gì đến ăn mất? (Mt 13,4)

03. Những hạt rơi rên sỏi đá thì bị thế nào khi nắng lên? (Mt 13,6)

04. Đức Giêsu nói với các môn đệ, anh em được ơn hiểu biết các mầu nhiệm gì còn họ thì không? (Mt 13,11)

05. Trước đám đông Đức Giêsu đã dùng điều gì để nói với họ? (Mt 13 3)

06. Những hạt bị chết khô được gieo trên đâu? (Mt 13,5)

07. Kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả. Đó là những kẻ được gieo ở đâu? (Mt 13,23)

08. Phúc cha anh em vì mắt, vì tai anh em được thấy, được nghe. Còn những ai muốn thấy, muốn nghe mà chẳng được ? (Mt 10,16-17)

09. Những kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo sợ sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến lời không sinh hoa kết quả gì. Đó là những hạt được gieo vào đâu? (Mt 13,22)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Còn kẻ được gieo trên đất tốt,đó là kẻ nghe lời và hiểu,thì tất nhiên sinh hoa quả và làm ra,kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu mươi,kẻ được ba chục”.Tin mừng thánh Mátthêu 13,23

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 15 TN A

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề :

Người Gieo Giống

* Tin Mừng thánh Mátthêu 13,4a.5a.7a.8a.

4 Trong khi người ấy gieo, 

thì có những hạt rơi xuống vệ đường,

5 Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá,

7 Có những hạt rơi vào bụi gai,

8 Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt.

II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM

01. a. Vệ đường – sỏi đá – bụi gai – đất tốt. (Mt 13,1-9)

02. b. Những người nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu. ( Mt 13,19)

03. b. Những kẻ được gieo trên nơi sỏi đá. ( Mt 13,20)

04. c. Nỗi lo lắng sự đời. ( Mt 13,22)

05. b. Những kẻ nghe Lời và hiểu. ( Mt 13,23)

III.  Ô CHỮ

01. Đức Giêsu. (Mt 13,1)

02. Chim chóc. (Mt 13,4)

03. Chết khô. (Mt 13,6)

04. Nước Trời. (Mt 13,11)

05. Dụ ngôn. (Mt 13,3)

06. Sỏi đá. (Mt 13,5)

07. Đất tốt. (Mt 13,23)

08. Ngôn sứ (Mt 10,16-17)

09. Bụi gai. (Mt 13,22)

Hàng dọc :  Gieo Giống

 Nguyễn Thái Hùng