VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 10 THƯỜNG NIÊN- C

0
106

cnxtnc-006Tin Mừng thánh Luca 7,11-17
Đức Giê-su cho con trai một bà goá thành Na-in sống lại

11 Sau đó, Đức Giê-su đi đến thành kia gọi là Na-in, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với Người.12 Khi Đức Giê-su đến gần cửa thành, thì đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà goá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà.13 Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: “Bà đừng khóc nữa! “14 Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giê-su nói: “Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy! “15 Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giê-su trao anh ta cho bà mẹ.16 Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng: “Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người”.17 Lời này về Đức Giê-su được loan truyền khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận.

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca 7,14b
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

01. Tại thành nào Đức Giêsu làm cho anh thanh niên sống lại? (Lc 7,11)
a. Giêrusalem
b. Caphácnaum
c. Nain
d. Samaria

02. Người thanh niên chết là con của ai? (Lc 7,12)
a. Thượng tế
b. Luật sĩ
c. Bà góa
d. Ngoại kiều

03. Trông thấy đám ma của 1 bà góa, Đức Giêsu có tâm tình gì? (Lc 7,13)
a. Ngạc nhiên
b. Bồi hồi
c. Chạnh lòng thương
d. Xao xuyến

04. Khi chứng kiến phép lạ, mọi người có thái độ gì? (Lc 7,16)
a. Kinh sợ
b. Hân hoan
c. Chúc tụng Thiên Chúa
d. Chỉ a và c đúng

05. Khi chứng kiến phép lạ, mọi người đã nói gì? (Lc 7,16)
a. Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta
b. Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người
c. Hôm nay Đấng cứu độ đã xuất hiện
d. Chỉ a và b đúng.

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

01. Khi chứng kiến phép lạ, mọi người tôn vinh ai? (Lc 7,16)

02. Ai đã làm cho người thanh niên sống lại? (Lc 7,14)

03. Mọi người nói Thiên Chúa đã viếng thăm ai? (Lc 7,6)

04. Người thanh niên chết là con của ai? (Lc 7,12)

05. Tại thành nào Đức Giêsu làm cho anh thanh niên sống lại? (Lc 7,11)

06. Đức Giêsu sờ vào cái gì để dừng những người khiêng? (Lc 7,14)

07. Lời này về Đức Giêsu được loan truyền …  … … miền Giuđê và vùng lân cận. (Lc 7,17)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Một vị ngôn sứ vĩ đại
đã xuất hiện giữa chúng ta, và
Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người”
Tin Mừng thánh Luca 7,16b

Lời giải đápVUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 10 THƯỜNG NIÊN C

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề :
Người chết sống lại

* Tin Mừng thánh Luca 7,14b

Đức Giêsu nói:
“Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy! “

II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM

01. c. Nain (Lc 7,11)
02. c. Bà góa (Lc 7,12)
03. c. Chạnh lòng thương (Lc 7,13)
04. d. Chỉ a và c đúng (Lc 7,16)
05. d. Chỉ a và b đúng (Lc 7,16)

III. Lời giải đáp Ô CHỮ

01. Thiên Chúa (Lc 7,16)
02. Đức Giêsu (Lc 7,14)
03. Dân Người (Lc 7,6)
04. Bà góa (Lc 7,12)
05. Nain (Lc 7,11)
06. Quan tài (Lc 7,14)
07. Khắp cả (Lc 7,17)

Hàng dọc : Cứu giúp
NGUYỄN THÁI HÙNG