VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG A

0
46

211120161344186Tin Mừng thánh Mátthêu 24,37-44

Phải canh thức và sẵn sàng (Mc 13: 32 -37; Lc 17: 26 -30, 35 -36)

37 “Quả thế, thời ông Nô-ê thế nào, thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy.38 Vì trong những ngày trước nạn hồng thuỷ, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu.39 Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thủy ập tới cuốn đi hết thảy. Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy.40 Bấy giờ, hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại;41 hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại.

42 “Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến.43 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu.44 Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Mátthêu 24,41
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

01. Ngày Con Người quang lâm, thì sẽ như thời của ai? (Mt 24,37)
a. Ông Ađam
b. Ông Nôê
c. Ông Ápraham
d. Ông Môsê

02. Trong những ngày trước nạn hồng thủy, thiên hạ vẫn làm gì? (Mt 24,38)
a. Ăn uống
b. Cầu nguyện
c. Cưới vợ lấy chồng
d. Cả a và c đúng

03. Ngày Con Người quang lâm, 2 người đàn ông đang làm gì, thì 1 người được đem đi, một người bị bỏ lại? (Mt 24,39-40)
a. Làm vườn nho
b. Chăn chiên
c. Làm ruộng
d. Đánh cá

04. Đức Giêsu kêu gọi mọi người phải làm gì, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến? (Mt 24,42)
a. Canh thức
b. Sám hối
c. Cầu nguyện
d. Ăn năn

05. Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì ai sẽ đến? (Mt 24,44)
a. Chúa của anh em
b. Cha của anh em
c. Con Người
d. Vua vũ trụ

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

01. Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào … … … của anh em đến? (Mt 24,42)

02. Ngày nào Con Người cũng sẽ xảy ra như thời nạn hồng thủy? (Mt 24,39)

03. Thời ai xảy ra nạn hồng thủy? (Mt 24,37)

04. Thời ông Nôê xảy ra việc gì? (Mt 24,37-38)

05. Nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó làm gì nhà mình? (Mt 24,43)

06. Đức Giêsu kêu gọi mọi người phải làm gì, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến? (Mt 24,42)

07. Chính giờ phút anh em không ngờ, thì ai sẽ đến? (Mt 24,44)

08. Vào ngày quang lâm, 2 người đàn bà đang làm gì thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại? (Mt 24,41)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Vậy anh em hãy canh thức,vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến.
Tin Mừng thánh Mátthêu  24,42

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG A

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề :
Người đi người ở
* Tin Mừng thánh Mátthêu 24,41

Hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại.

II. TRẮC NGHIỆM

01. b. Ông Nôê (Mt 24,37)
02. d. Cả a và c đúng (Mt 24,38)
03. c. Làm ruộng (Mt 24,39-40)
04. a. Canh thức (Mt 24,42)
05. c. Con Người (Mt 24,44)

III. Ô CHỮ

01. Chúa (Mt 24,42)
02. Quang lâm (Mt 24,39)
03. Ông Noê (Mt 24,37)
04. Nạn hồng thủy (Mt 24,37-38)
05. Khoét vách (Mt 24,43)
06. Canh thức (Mt 24,42)
07. Con người (Mt 24,44)
08. Kéo cối xay (Mt 24,41)

Hàng dọc : Canh Thức

NGUYỄN THÁI HÙNG