VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY C

0
85

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY C

Tin Mừng thánh Luca 4,1-13

Đức Giê-su chịu cám dỗ (Mt 4:1-11; Mc 1:12 -13 )

1 Đức Giê-su được đầy Thánh Thần, từ sông Gio-đan trở về.2 Suốt bốn mươi ngày, Người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó, thì Người thấy đói.3 Bấy giờ, quỷ nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hoá bánh đi! “4 Nhưng Đức Giê-su đáp lại: “Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh.”

5 Sau đó, quỷ đem Đức Giê-su lên cao, và trong giây lát, chỉ cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ.6 Rồi nó nói với Người: “Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tuỳ ý.7 Vậy nếu ông bái lạy tôi, thì tất cả sẽ thuộc về ông.”8 Đức Giê-su đáp lại: “Đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.”

9 Quỷ lại đem Đức Giê-su đến Giê-ru-sa-lem và đặt Người trên nóc Đền Thờ, rồi nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì đứng đây mà gieo mình xuống đi!10 Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn.11 Lại còn chép rằng: Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá.”12 Bấy giờ Đức Giê-su đáp lại: “Đã có lời rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.”

13 Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ.

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca  4,12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

01. Ai đã dẫn Đức Giêsu đi vào hoang địa? (Lc 4, 2)
a. Chúa Cha.
b. Thánh Thần.
c. Ông Gioan tẩy giả.
d. Ma quỷ.

02. Chúa Giêsu làm gì trong hoang địa? (Lc 4,2)
a. Tìm nơi thanh vắng nghỉ ngơi.
b. Chịu ma quỷ cám dỗ.
c. Sám hối.
d. Cả a, b và c đúng.

03. Trước cám dỗ làm cho hòn đá hóa bánh, Đức Giêsu đã nói gì? (Lc 4,4)
a. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh.
b. Người ta sống nhờ bánh bởi trời.
c. Phải tín thác vào Thiên Chúa.
d. Chúa yêu thương hết mọi người.

04. Ở đâu quỷ nói với Đức Giêsu: nếu ông là con Thiên Chúa, thì đứng đây mà gieo mình xuống đi ? (Lc 4,9)
a. Trên ngọn núi cao.
b. Trên đỉnh tháp chuông.
c. Trên nóc Đền thờ.
d. Trên sườn núi.

05. Ở đâu, Đức Giêsu nói với quỷ: ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của người? (Lc 4,12)
a. Trên ngọn núi cao.
b. Trong sa mạc.
c. Trên nóc Đền thờ.
d. Trong đền thờ Giêrusalem.

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

01. Ai đã dẫn Đức Giêsu vào hoang địa? (Lc 4,2)

02. Quỷ cám dỗ ai trong hoang địa? (Lc 4,1-13)

03. Quỷ gọi Đức Giêsu là con của ai? (Lc 4,3)

04. Ở đâu quỷ cám dỗ Đức Giêsu gieo mình xuống? (Lc 4,9)

05. Trước lời cám dỗ, Đức Giêsu nói: ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của người và phải có hành động gì với một mình Người mà thôi? (Lc 4,8)

06. Quỷ càm dỗ Đức Giêsu truyền cho hòn đá thành gì? (Lc 4,3)

07. Trong hoang địa, Đức Giêsu chịu quỷ làm gì? (Lc 4,2)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
“Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.”

Tin Mừng thánh Luca 4,8

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY C

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề
Chúa Giêsu và quỷ dữ
* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca  4,12
“Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.”

II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM
01. b. Thánh Thần (Lc 4, 2)
02. b. Chịu ma quỷ cám dỗ (Lc 4,2)
03. a. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh (Lc 4,4)
04. c. Trên nóc đền thờ(Lc 4,9)
05. c. Trên nóc Đền thờ (Lc 4,12)

III. Lời giải đáp Ô CHỮ

01. Thánh Thần (Lc 4,2)
02. Đức Giêsu (Lc 4,1-13)
03. Thiên Chúa (Lc 4,3)
04. Nóc Đền thờ (Lc 4,9)
05. Thờ phượng (Lc 4,8)
06. Bánh (Lc 4,3)
07. Cám dỗ (Lc 4,2)

Hàng dọc : Tín thác

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
Nguồn: thanhlinh.net