Tháng 09: Cầu cho các Giáo xứ
    Saturday, September 23rd  
  • Facebook
  • RSS

5 PHÚT LỜI CHÚA THÁNG 6/2017

5 PHÚT LỜI CHÚA THÁNG 6/2017 01/06/17 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 7 PS 02/06/17 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 7 PS 03/06/17 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 7 PS 04/06/17 C.NHẬT CHÚA...

5 PHÚT LỜI CHÚA THÁNG 5/2017

5 PHÚT LỜI CHÚA THÁNG 5/2017

01/05/17  THỨ HAI TUẦN 3 PS 02/05/17  THỨ BA TUẦN 3 PS. 03/05/17  THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 3 PS. 04/05/17  THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 3 PS. 05/05/17  THỨ SÁU ĐẦU THÁNG...

5 PHÚT CHO LỜI CHÚA THÁNG 04/2017

5 PHÚT CHO LỜI CHÚA THÁNG 04/2017

 01/04/17 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 4 MC 03/04/17 THỨ HAI TUẦN 5 MC 04/04/17 THỨ BA TUẦN 5 MC 05/04/17 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 5 MC 06/04/17 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN...

5 PHÚT CHO LỜI CHÚA tháng 03/2017

5 PHÚT CHO LỜI CHÚA tháng 03/2017

01/03/17  THỨ TƯ LỄ TRO 02/03/17  THỨ NĂM ĐẦU THÁNG SAU LỄ TRO 03/03/17  THỨ SÁU ĐẦU THÁNG SAU LỄ TRO 04/03/17  THỨ BẢY ĐẦU THÁNG SAU LỄ TRO 05/03/17  CHÚA...

5 phút cho Lời Chúa tháng 02/2017

5 phút cho Lời Chúa tháng 02/2017

01/02/17     THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 4 TN 02/02/17     THỨ NĂM ĐẦU THÁNG 03/02/17     THỨ SÁU ĐẦU THÁNG 04/02/17    THỨ BẢY ĐẦU THÁNG 05/02/17   ...

5 phút cho Lời Chúa tháng 01/2017

01/01/17 CHÚA NHẬT TUẦN BÁT NHẬT GS Đức Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa     Lc 2,16-21 VUI MỪNG VÀ CẢM TẠ “Họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se cùng với Hài Nhi đặt nằm...

5 phút cho Lời Chúa tháng 12/2016

5 phút cho Lời Chúa  tháng 12/2016

01/12/16 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MV                                           Mt 7,21.24-27 VỮNG MẠNH NHỜ LỜI CHÚA “Ai nghe những lời...

5 PHÚT CHO LỜI CHÚA THÁNG 11/2016

5 PHÚT CHO LỜI CHÚA THÁNG 11/2016

Tải về file A6 5 PHUT CHO LOI CHUA THANG 11.2016 01/11/16 THỨ BA                     TUẦN 31 TN Các Thánh Nam Nữ                        Mt 5,1-12 PHẦN...

5 PHÚT CHO LỜI CHÚA THÁNG 10/2016

5 PHÚT CHO LỜI CHÚA THÁNG 10/2016

01/10/16 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su                          Mt 18,1-5 KHÁT KHAO CHÚA MÃI THÔI Đức Giê-su liền...

5 PHÚT CHO LỜI CHÚA THÁNG 9/2016

01/09/16 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 22 TN Lc 5,1-11 MỘT TƯƠNG LAI RỘNG MỞ “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.” (Lc 5,10) Suy niệm: Chắc chắn...

5 PHÚT CHO LỜI CHÚA THÁNG 08/2016

5 PHÚT CHO LỜI CHÚA THÁNG 08/2016

01/08/16                   THỨ HAI TUẦN 18 TN Th. An-phong Ma-ri-a Li-gô-ri, gm, tiến sĩ HT            Mt 14,13-21 VÌ LÒNG YÊU CHÚA “Xin Thầy giải tán...

Powered by Giaoxudatdo